Jonas Sjöstedt: Därför seglar vi med Ship to Gaza

Debatt i Aftonbladet 2012-09-18

Under veckan kommer vi att åka med Ship to Gazas båt Estelle under varsin etapp. Det är vårt sätt att uttrycka vårt stöd för Ship to Gazas försök till att bryta Israels orättfärdiga blockad. Med på båten finns förutom livsnödvändiga förnödenheter också ett meddelande till det palestinska folket: Ni är inte ensamma, vi har inte glömt er. Den internationella solidaritet som Ship to Gaza representerar, är en nödvändig påtryckning för att förändra den israeliska ockupationspolitiken.

Det har gått fem år sedan blockaden av Gaza inleddes och konsekvensen för invånarna är ödesdiger. En stor del av befolkningen lever under FN:s fattigdomsgräns och tre av fyra invånare är beroende av internationellt bistånd.

Det råder brist på mediciner, rent vatten och byggnadsmaterial. I augusti presenterades FN:s mest omfattande rapport någonsin kring situationen i Gaza. Rapporten konstaterar att Gaza inte kommer att vara beboeligt år 2020 om inte omedelbara åtgärder sker. Det illustrerar tydligt hur allvarlig den humanitära nödsituationen är.

Blockaden hindrar inte bara import av varor till Gaza. Invånarna stoppas från att lämna Gaza och saknar därför möjlighet att till exempel besöka släktingar på Västbanken. Det är dessutom svårt för sjuka att få utresetillstånd för att få nödvändig sjukvård. Som en följd av den strypta exporten är det för många en i det närmsta omöjlig uppgift att försörja sig. Arbetslösheten är skyhög för att palestinska företag inte tillåts sälja sina varor utomlands och inte kan importera råvaror eller nödvändig utrustning.

Israels blockad är en kollektiv bestraffning, som tillsammans med bosättningspolitiken och muren runt Västbanken syftar till att omöjliggöra framtiden för en självständig palestinsk stat.

Blockaden kränker grundläggande mänskliga rättigheter, då 1,7 miljoner palestinier förvägras rätten till ett drägligt liv. Israels ockupationspolitik strider mot folkrätten. Därför måste blockaden omedelbart avbrytas.

När det internationella samfundet inte förmår lägga kraft bakom sina protester, vilar ansvaret på oss andra. Stödet för att bryta blockaden är brett. När den fyllde fem år i början av sommaren, skrev ett femtiotal organisationer under ett upprop som krävde att blockaden skulle hävas. Bland undertecknarna fanns bland annat Amnesty international, Världshälsoorganisationen WHO och FN:s barnfond Unicef.

För oss är Ship to Gaza solidaritet i praktiken. Sedan i juni har Ship to Gaza seglat med båten Estelle från Umeå, med siktet inställt på att bryta blockaden och leverera nödvändiga förnödenheter till Gazas folk. Man har seglat över Nordsjön, längs den franska Atlantkusten och befinner sig nu utanför Spanien.

I hamnarna som man har besökt har människor strömmat till för att uttrycka sitt stöd. Vi är stolta över att få vara en liten del i denna viktiga solidaritetshandling.

För vänstern har den internationella solidariteten alltid varit en ledstjärna. Vi protesterar mot förtryck av människor och vägrar blunda när grundläggande mänskliga rättigheter kränks. Israels orättfärdiga blockad förvägrar Gazas invånare rätten till ett människovärdigt liv.

Genom att resa med Estelle vill vi visa att vi stödjer Ship to Gazas försök till att bryta blockaden. Möjligheten till ett fritt Palestina och en fredlig tvåstatslösning av konflikten kräver att blockaden hävs.

 Jonas Sjöstedt
Stefan Lindborg

Motion om förbud mot trafik med tung lastbil efter Skolgatan

Motion till kommunfullmäktige

2011-12-26
Av Vänsterpartiet

Förbud mot trafik med tung lastbil efter Skolgatan 

Förslag och motivering

Vänsterpartiet har noterat att trafik med tung lastbil efter Skolgatan till och från östra industriområdet förekommer rikligt och regelbundet, vilket strider mot kommunens intensioner att styra den till Mörttjärnvägen eller Bågvägen mot nämnda industriområde. Vänsterpartiet anser att denna tunga trafik utgör ett stort riskmoment för skolbarnen och att denna risk måste elimineras snarast. Därför yrkar Vänsterpartiet på införande av förbud mot trafik med tung lastbil från korsningen Storgatan – Skolgatan fram till busstationens norra infart.

Åtgärder vid införande består i uppsättande av förbudsskylt mot trafik med tung lastbil vid korsningen Storgatan – Skolgatan samt i andra riktningen norra infarten till busstationen.
Med hänvisning till busstationens läge behövs att trafik med buss även fortsättningsvis ska vara tillåten.

Vänsterpartiet i Malå

Jan-Anders Perdahl
Åke Wallgren
Lena Kjällgren
Martin Bildström
Britt-Marie Snell Perdahl

Motion till fartbegränsning 30/km efter Skolgatan

Motion till kommunfullmäktige

2011-12-26
Av Vänsterpartiet
F
örlängd sträcka med fartbegränsning 30km/tim efter Skolgatan      

Förslag och motivering

Många barn promenerar eller cyklar efter Skolgatan till och från skolan varför Vänsterpartiet yrkar på förlängd fartbegränsning 30 km/tim fram till korsningen Skolgatan – Gruvvägen. Förlängningen är också gynnsam för Malå GeoScience AB och SGU som har lokaler på båda sidor av Skolgatan.

Vänsterpartiet vill också permanent slopa tidsintervallen gällande fartbegränsningen eftersom denna enbart är förvillande. Den tidsskillnad som bilisten förlorar på sträckan beroende grund av den förlängda fartbegränsningen måste betraktas som försumbar.

Åtgärder vid införande består i framflyttning av skylt 30 km/tim till korsningen Skolgatan – Gruvvägen.

Vänsterpartiet i Malå

Jan-Anders Perdahl
Åke Wallgren
Lena Kjällgren
Martin Bildström
Britt-Marie Snell Perdahl

Vänsterhänt juni 2012

Vänsterpartiet vill ha skolan i stalig regi!

Vid Vänsterpartiets senaste kongress 5-8 januari antogs inlämnad motion från Ystads avdelning om förstatligande av skolan. Varför? Ja, det kommunala ansvaret för skolan har inneburit att eleverna får helt olika förutsättningar till inlärning och goda kunskaper beroende på den kommunala ekonomin. Det är ett mycket orättvist system.

Genom att skolan övergår till statligt ansvar kommer de nationella skillnaderna att suddas ut och möjligheterna och förutsättningarna för de enskilda eleverna blir likvärdiga oavsett studieort. Skolans förstatligande står högt på Vänsterpartiets dagordning och blir en prioriterad fråga inför valet 2014.

Vidare vill Vänsterpartiet följande med skolan

  • Mindre klasser är en förutsättning för att varje elev ska få mer tid med sin lärare.
  • Skolans tilldelade skattemedel ska gå till elevernas behov och inte en endaste krona till privata vinster.
  • Staten ska ta större ansvar för ökad rättvisa. Elevernas behov ska styra hur mycket pengar olika skolor får för att skapa en likvärdig skola.
  • Grundskolan ska inte kosta något för eleven. Det inkluderar allt från suddgummin, idrottsutrustning, skolresor mm.
  • Bra behöriga lärare ska givetvis erhålla fasta anställningar. Obehöriga lärare ska ges möjlighet att komplettera sin utbildning till behörighet.
  • Elever ska ha möjlighet att påverka både sin skolmiljö och sina arbetsförhållanden.

Nu finns parboendegaranti i Malå.


Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 28 november 2011 fick Vänsterpartiet enhälligt stöd för motion om införande av kommunal parboendegaranti i Malå kommun.

 


Vänsterpartiet vill höja säkerheten längst Skolgatan

Vänsterpartiet i Malå har inlämnat två motioner för behandling vilka båda syftar till ökad trafiksäkerhet längst Skolgatan, främst med tanke på skolelevernas säkerhet.

Motion 1 vill förbjuda trafik med tung lastbil efter Skolgatan från korsningen Storgatan fram till busstationens norra infart. Vänsterpartiet motiverar åtgärden med att tung trafik regelbundet och rikligt trafikerar denna sträcka i båda riktningarna till och från östra industriområdet. Mot beaktande av den omedelbara närheten till skolan utgör denna trafik en säkerhetsrisk som snarast måste elimineras. Det finns bra alternativa vägar för den tunga lastbilstrafiken. Med hänvisning till busstationens läge behövs att trafik med buss även fortsättningsvis ska vara tillåten.

Motion 2 vill förlänga fartbegränsningen 30 km/tim efter Skolgatan. Förlängningen yrkar på sträckning fram till korsningen Skolgatan – Gruvvägen. Detta bygger också i första hand på skolelevernas säkerhet eftersom många cyklar eller promenerar längst Skolgatan fram till skolan.

Förlängningen är också gynnsam för Malå GeoScience AB och SGU som har lokaler på båda sidorna av Skolgatan. Dessutom yrkar Vänsterpartiet på att tidsintervallen gällande fartbegränsningen helt slopas så att 30 km/tim är maxhastighet oavsett tid på dygnet för den aktuella sträckan. Den tidsskillnad som trafikanten förlorar på sträckan beroende av den förlängda fartbegränsningen måste betraktas som försumbar.

Lotterilinjen minskar valfrihetsångest

Åsa Mobers krönika i ”Dagens samhälle” nr 14 2012

”Lottning kan vara ett bättre urvalsinstrument till skolan” löd rubriken när Ibrahim Baylan la fram sitt partis skolprogram på DN debatt 28/3. Det handlar om något  som socialdemokrater dröm om så länge jag kan minnas: en jämlik skola.

Som född 1947 tillhörde jag den sista årskullen som gick i den gamla skolan. Den nya grundskolan nådde till sist även det konservativa Lidingö där jag växte upp. En mental naturkatastrof enligt många av våra lärare i den gamla realskolan, undergången var nära.

Detta hände på den gamla dåliga tiden när skolplatser fördelades efter adress. När de sex åren i samhällsvald folkskola var över delades klassen, de läsbegåvade till närmaste läroverk, de ”svaga” till folkskolan och sedan direkt till de okvalificerade arbetsuppgifter som den nya tekniken nu har utplånat.

De få arbetarbarnen blev kvar i folkskolan, på det Lidingö som dominerades av samhällsklasser med studievana. Segregation genom bostadsanknytning var modellen. I jämförelse med det och dagens modernare system, med ännu hårdare socialt urval, framstår lottning av skolplats som ett bra förslag.

Det skulle också innebära ett politiskt erkännande av det lotterisamhälle vi ändå är underkastade i livets alla skiften, i alla samhällsskick. Medan vi matas med fraser om viljans frihet och valfrihet avgörs det mesta i ”födelselotteriet”.

Vilka föräldrar fick du? Vilka yrken har de, var bor de, vilken hälsostatus har de? Är de mycket sjuka ökar din risk att också bli det, är de utslagna likaså. Är de arbetslösa löper du mångdubbelt större risk att bli det själv och har de bra jobb med hygglig lön ökar dina möjligheter till detsamma.

På de områden där vi i teorin har valfrihet, som skola, yrkesval, teleoperatör, vårdgivare, pensionsförsäkring med mera, drunknar vi i information och har inte en chans att orientera oss. Att aldrig välja om det går att låta bli, i allt från elleverantör till vårdgivare är antagligen ett av de bästa beslut jag fattat.

De som genomdrev den ökande valfriheten måste ha varit människor med fast anställning. Inte för att de medvetet tänkte sig att arbetsgivaren skulle betala för den tid de ägnade åt att välja, men de kan aldrig ha någon kalkyl över hur mycket tid detta väljande skulle ta. Vi som är egenföretagare med blygsamma intäkter gör klokast i att avstå och ägna oss åt något mer produktivt. Ibland blir det sämre, ibland bättre, men mycket tid och valfrihetsångest sparar den som konsekvent väljer lotterilinjen.

Årsmötet ser ljust på Malås framtid

Vänsterpartiet i Malå höll sitt årsmöte söndag eftermiddag den 18 mars. Efter genomförda val fick styrelsen följande bemanning: ordförande Åke Wallgren, kassör och webbansvarig Aina H Bildström, sekreterare Martin Bildström, styrelseledamöter Claes-Göran Wikström och Jan-Anders Perdahl. Styrelsesuppleanter Lena Kjällgren och Britt-Marie Snell Perdahl. Revisorer Lena Nyström, ordinarie och Kjell Nilsson suppleant. Valberedning Fredrik Perdahl.

Efterföljande fria diskussioner fördes i en positiv anda varvid deltagarna i stort ser ljust på Malås framtid. Efter genomfört årsmöte serverades den närvarande smörgåstårta och dryck.

Sammanfattningsvis, ett lyckat och trevligt årsmöte.

Island valde en annan väg ur krisen

Publicerad 18 januari 2012 i Flamman
av Anne-Li Lehnberg

Höjda skatter för dem som tjänar mest, egen valuta och inga extrema åtstramningspaket. Så kom Island ur sin ekonomiska kollaps. Flamman har träffat Steingrimur Sigfusson, vänsterpartist och finansminister.

Någon sade att Island hanterade sin ekonomiska kris som Irland fast tvärtom.
– Ja, det kan man gott säga, säger Steingrimur Sigfusson, partiledare för Vinstrihreyfingin – grænt framboð, Vänsterpartiet – de gröna, VG, och finansminister i en koalitionsregering tillsammans med det socialdemokratiska partiet på Island.
År 2008 stod Island på randen av en konkurs. Bankernas utlåning var mer än tio gånger större än intäkterna. Begreppet finansvikingar myntades, som en beskrivning på finansmän som drivit landets ekonomi i botten. Idag är ekonomin på väg uppåt igen. Det finns några saker som varit avgörande: Island räddade inte sina banker, Island införde inte ”austerity”-paket med åtstramningar i den offentliga välfärden liknande dem i Grekland och på Irland. Och kanske viktigast av allt: Island hade sin egen valuta.
– Hade vi inte kunnat devalvera hade det gått värre, konstaterar Steingrimur Sigfusson och lägger till att det var tur att landet inte var med i EMU.
Krisen på Island tvingade fram ett nyval våren 2009. Socialdemokraterna fick majoritet tillsammans med Vänsterpartiet – de gröna, som närmast kan jämföras med Vänsterpartiet i Sverige. För VG tycks det inte ha varit ett svårt beslut att sätta sig i regeringen. Läs mer

Enhälligt gehör för parboendegarantin

Vid kommunfullmäktiges sammanträde i Malå den 28 november fick Vänsterpartiet enhälligt gehör för inlämnad motion om införande av kommunal parboendegaranti. Vi känner glädje över det positiva bifallet.

Motionen motiverades med risken att tvingas leva åtskilda efter att ha delat allt under ett liv kommer att innebära mycket stora påfrestningar, inte minst genom den oro som det vållar att inte få vara nära den som är sjuk.

Vi anser att ett fortsatt liv tillsammans kan ge många äldre en ökad trygghet och livskvallitet och det kan också innebära att den anhörige kan fungera som resursperson och underlätta personalens arbete genom sin närvaro.

Det behöver knappt påpekas men det här är helt och hållet på frivillig basis.

Den som av olika orsaker inte orkar eller vill flytta med ska inte hellre behöva känna något tvång, men den som så önskar ska ha sin fulla rätt till medflyttning och inte vara beroende av ansvarig tjänstemans välvillighet.

Vänsterpartiet har under flera år drivit kravet på att äldre personer ska kunna välja när och hur stöd och hjälp skall ges. Det här handlar om verkligt inflytande över den egna situationen, vilket utgör en skarp kontrast till den marknadsanpassning och privatiseringshysteri som regeringen kallar valfrihet.

Martin Bildström