Vänsterhänt juni 2012

Vänsterpartiet vill ha skolan i stalig regi!

Vid Vänsterpartiets senaste kongress 5-8 januari antogs inlämnad motion från Ystads avdelning om förstatligande av skolan. Varför? Ja, det kommunala ansvaret för skolan har inneburit att eleverna får helt olika förutsättningar till inlärning och goda kunskaper beroende på den kommunala ekonomin. Det är ett mycket orättvist system.

Genom att skolan övergår till statligt ansvar kommer de nationella skillnaderna att suddas ut och möjligheterna och förutsättningarna för de enskilda eleverna blir likvärdiga oavsett studieort. Skolans förstatligande står högt på Vänsterpartiets dagordning och blir en prioriterad fråga inför valet 2014.

Vidare vill Vänsterpartiet följande med skolan

  • Mindre klasser är en förutsättning för att varje elev ska få mer tid med sin lärare.
  • Skolans tilldelade skattemedel ska gå till elevernas behov och inte en endaste krona till privata vinster.
  • Staten ska ta större ansvar för ökad rättvisa. Elevernas behov ska styra hur mycket pengar olika skolor får för att skapa en likvärdig skola.
  • Grundskolan ska inte kosta något för eleven. Det inkluderar allt från suddgummin, idrottsutrustning, skolresor mm.
  • Bra behöriga lärare ska givetvis erhålla fasta anställningar. Obehöriga lärare ska ges möjlighet att komplettera sin utbildning till behörighet.
  • Elever ska ha möjlighet att påverka både sin skolmiljö och sina arbetsförhållanden.

Nu finns parboendegaranti i Malå.


Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 28 november 2011 fick Vänsterpartiet enhälligt stöd för motion om införande av kommunal parboendegaranti i Malå kommun.

 


Vänsterpartiet vill höja säkerheten längst Skolgatan

Vänsterpartiet i Malå har inlämnat två motioner för behandling vilka båda syftar till ökad trafiksäkerhet längst Skolgatan, främst med tanke på skolelevernas säkerhet.

Motion 1 vill förbjuda trafik med tung lastbil efter Skolgatan från korsningen Storgatan fram till busstationens norra infart. Vänsterpartiet motiverar åtgärden med att tung trafik regelbundet och rikligt trafikerar denna sträcka i båda riktningarna till och från östra industriområdet. Mot beaktande av den omedelbara närheten till skolan utgör denna trafik en säkerhetsrisk som snarast måste elimineras. Det finns bra alternativa vägar för den tunga lastbilstrafiken. Med hänvisning till busstationens läge behövs att trafik med buss även fortsättningsvis ska vara tillåten.

Motion 2 vill förlänga fartbegränsningen 30 km/tim efter Skolgatan. Förlängningen yrkar på sträckning fram till korsningen Skolgatan – Gruvvägen. Detta bygger också i första hand på skolelevernas säkerhet eftersom många cyklar eller promenerar längst Skolgatan fram till skolan.

Förlängningen är också gynnsam för Malå GeoScience AB och SGU som har lokaler på båda sidorna av Skolgatan. Dessutom yrkar Vänsterpartiet på att tidsintervallen gällande fartbegränsningen helt slopas så att 30 km/tim är maxhastighet oavsett tid på dygnet för den aktuella sträckan. Den tidsskillnad som trafikanten förlorar på sträckan beroende av den förlängda fartbegränsningen måste betraktas som försumbar.


Arbetsmarknad och näringsliv

Malå har förutsättningar att vara föregångskommun i utvecklingen mot ett ekologiskt hållbart och ett jämlikt samhälle.

Vänsterpartiet vill:
Höja kompetensen inom kommunen i samarbete med befintliga företag, framför allt inom området miljöteknik.
Attrahera och behålla företag inom kommunen genom en väl fungerande offentlig service.
Ge förutsättningar för en breddning av kommunens näringsliv, framförallt inom miljöområdet och förädling av råvaror mm.

Politikerrollen och demokratin
Demokratin hotas idag av flera starka krafter, främst via EU och de starka marknadskrafterna. Därför är det av yttersta vikt att alla ges möjlighet att delta och påverka det kommunala styret.

Vänsterpartiet vill:
Stärka kommunfullmäktige genom att bevara och utveckla dess nuvarande arbetsformer, stärka demokratin och medborgarinflytandet.

Kultur, fritid och service
Kulturen, servicenivån och fritidsutbudet är avgörande för människors vilja att stanna eller bosätta sig i kommunen.

Vänsterpartiet vill:
Att en kultur- och fritidsnämnd permanentas.
Verka för tillkomsten av billiga och drogfria nöjeslokaler för ungdomar och en ungdomsgård med bra öppettider.
Stärka byautvecklingen.

Skola och barnomsorg
Liksom föregående är kvalitén inom skolan och barnomsorgen avgörande för människors vilja att stanna eller bosätta sig i kommunen.

Vänsterpartiet vill:
Att skolan ska vara en plats där alla är trygga och där alla får utvecklas i sin egen takt.
Barnomsorgen ska vara av mycket hög kvallitet och finnas för alla som så önskar, även på obekväm tid.

Miljö
Miljö är ett omfattande begrepp. Det innefattar såväl det naturliga kretsloppen, som de ting och stämningar som vi omges av.

Vänsterpartiet vill:
Styra miljöarbetet mot målsättning att kretsloppsanpassa kommunen och uppmuntra användning av närproducerade produkter.

Kvinnor och män
Sverige ger sken av att vara ett jämlikt land, men i själva verket utgår det mesta från mannens värderingar och behov. Mannen måste därför avstå makt till kvinnan.

Vänsterpartiet vill:
Ge kvinnor och män samma möjligheter och framtidsutsikter.

Omsorgen
Omsorgen är vårt yttersta skyddsnät, det får inte försvagas.

Vänsterpartiet vill:
Skapa god omvårdnad för våra äldre och för människor i livets slutskede.
Införa kommunal parboendegaranti.

Boende
Rätten till bostad, liksom rätten till mat, kläder och ett eget namn hör till de mänskliga rättigheterna.

Vänsterpartiet vill:
Behålla och stärka allmännyttan.Skapa möjligheter till bra ungdomsboenden.

Turismen
Vänsterpartiet anser att turismen är en näring som inte ska tära på den gemensamma finansieringen.

Vänsterpartiet vill:
Utveckla turismen till en året runt näring i hela kommunen och stödja lokala entreprenörer.Utveckla goda kollektiva förbindelser med närmaste tågstation.

(V)i fanns med på Malå vintermarknad 12-13 februari

Med ett nytt exemplar av lokalbladet Vänsterhänt i Malå för utdelning,
flygblad mm deltog Vänsterpartiet med ett bord på Malå vintermarknad.
Liksom föregående år fanns vi inne på Malåborg och denna gång med en mycket strategiskt bra plats vid ingången till stora salen. På bordet fanns också en bärbar dator med vilken vi kunde visa besökarna vår nya hemsida.
Till skillnad från föregående år var upplevelsen att besökarna var mer
nyfikna på oss och piggare på diskussion. Det börjar märkas att det är
valår. Läs mer

Vänsterhänt i Malå

Skolan i Adak blir kvar?
Var finns fler arbetstillfällen i Malå?
Industrihuset

Adakskolan fick nådetid . . . eller?
Adakskolans framtid behandlades vid kommunfullmäktiges möte
den 18 maj. Där fanns tre yrkanden. Socialdemokraterna ville
snarast möjligt slå två plankor i kors över dess portar och flytta
samtliga elever till Malå.

Vi i Vänsterpartiet såg och ser fortfarande Adakskolan som en
kraftfull resurs värd att bevara i sin nuvarande form och det var
också vårt yrkande.

Malålistan i sin tur, vilka inledningsvis förordat nedläggning, girade
något inför den opinion och debatt som föregått beslutet. Giren
bestod i ett yrkande som kan kallas nedläggning light enligt den
så kallade Åmselemodellen. En modell som innebär att elever från
årskurs 3 – 6 bussas till Malå och de yngsta blir kvar i Adak. Efter
att Väntepartiets egna yrkande röstats ned valde vi att ge vårt stöd
till Malålistans yrkande i den avslutande voteringen, vilket också
innebar att den vann slutlig majoritet.

Vänsterpartiet ville till varje pris undvika total nedläggning och
det lyckades även om vi är långt ifrån nöjda med slutresultatet,
beroende på att vi vill ha utveckling och inte avveckling. Vi är
övertygade om att fortsatt drift av såväl låg och mellanstadie i Adak
kommer att gynna orten och kan i förlängningen medföra inflyttning
till byn vilket gynnar kommunen i sin helhet. Det kan också i en inte
alltför avlägsen framtid bli aktuellt med återupptagen gruvdrift i Adak
området och finns det då en fungerande skola kan byn komma att
växa kraftfullt.

Det av många framförda argumenten att en liten skola kvalitativt
inte håller måttet och att barnen sociala kompetens riskerar att
bli lidande känns konstruerade i syfte att misskreditera skolans
fortlevnad.

Bevisligen gynnar det inlärningen att i unga år vistas i en hemtam
och lugn miljö där även risken att utsättas för mobbning är mindre
än i den stora skolan.

Adakskolan kan också fungera som resurs för elever med behov
av särskilt stöd. Här kan den lilla skolan under en tid vara vad som
behövs för att vända utvecklingen i positiv riktning.

Vänsterpartiet kommer ånyo att ta strid för Adakskolan om det visar
sig att Åmselemodellen endast är menad som en kort nådetid.

Martin Bildström
 
Var finns fler arbetstillfällen i dagens Malå?

Det finns ett nästan oändligt behov av arbetskraft i omsorgen av
våra äldsta och yngsta. Alla som vill arbeta inom äldreomsorgen
eller barnomsorgen borde beredas arbete inom den. Skolan behöver
också fler lärare och assistenter.

Hur ska vi finansiera detta?

Varje ny arbetsplats betalar 23,15% i skatt till kommunen (dessutom
ytterligare 10,50% till Landstinget) och kommunen slipper betala ut
socialbidrag.

Tänkvärt är att nedskärningar på 1 miljon leder till minskade
skatteintäkter på minst 231 500 kronor.

Inom den privata sektorn behövs också fler arbetare, främst inom
hantverksyrken som målare, rörmokare, mattläggare m.m. Malås
problem är att få arbeten utförda eftersom våra hantverkare har
för mycket jobb. Här kan kommunen ge bidrag till praktikplatser.
Kommunen borde även ge administrativt stöd så att enmans eller
fåmansbolag vågar anställa fler arbetare.

Malås problem är att vi har för få arbetsplatser, främst för våra
ungdomar. Att i praktiken ha anställningsstopp inom kommunala
sektorn är förödande för Malås framtid. Därför måste alla våra
resurser gå till att skapa nya arbetsplatser.

Jan-Anders Perdahl
 
Industrihuset
På papperet var det ett enigt Kommunalfullmäktige som tog beslut
den 27/3 2007 om att bygga ett nytt industrihus. Beslutet löd
”Kommunfullmäktige godkänner uppförandet av ett nytt industrihus
en¬ligt inlämnad och godkänd lokaliseringsansökan hos NUTEK.”.
Den inlämnade ansökan var på 15.3 miljoner kronor.

Avsikten med beslutet var att MENI skulle ha haft allting klart så att
man snabbt kunde bygga ett nytt industrihus om ett nytt företag ville
etablera sig i Malå. Detta kunde Vänsterpartiet acceptera.

Vad som skett efter detta har Vänsterpartiet hela tiden varit starkt
kritiskt emot.

MENI har på eget bevåg förändrat förutsättningarna:
– Industrihuset specialbyggdes åt redan befintliga Malåföretag
– Industrihuset kostar mer än 15.3 miljoner (troligen cirka 23
miljoner).

Eftersom MENI inte har egna pengar sparade och inte är
kreditvärdig (ingen bank vill låna pengar åt bolaget) så måste
kommunen ta nya lån för MENI:s räkning. MENI är redan skyldig 30
miljoner åt kommunen och hade inte ens råd att amortera vad man
skulle för 2008.

Malålistan och Borgarna har efter beslutet den 27/3 2007
sett till att inga ärenden om industrihuset kommit till beslut i
Kommunfullmäktige. Bästa exemplet är från den 16/6 2008 när
ärendet om att MENI ville få utökat byggnadskreditiv (kortfristigt
lån) till 20 miljoner kronor togs ur dagordningen med motivering
att KS redan tagit beslutet. Största anledningen var att Malålistan
och Borgarna inte ville ha en offentlig debatt om industrihuset. I
det läget med ett 5 miljoner dyrare bygge så är det klart att KF som
ansvarig ska ta yttersta beslutet.

Konsekvenserna av dessa fördyringar blir troligen att kommunen
måste gå in med minst 1 miljon årligen till MENI. Malå kommer
troligen inte ha råd att bygga ny sim- och sporthall som man så
desperat behöver.

Jan-Anders Perdahl

Vänsterhänt i Malå

(V)ägen till en bättre skola

 Barn- och utbildningsnämnden har det inte lätt. Sparbetingen och kraven på budgetanpassning viner kring deras öron och som extra grädde på mosen uppstod ett underskott på 2,4 miljoner när räkningarna för gymnasie-utbildningarna anlände för 2008. Beviljat tilläggsanslag 1,5 miljoner kr för 2008 täckte inte underskottet. Förvisso har anslagen till BoU höjts för 2009 men denna höjning torde på inget sätt visa sig tillräcklig att bryta den nedåtgående spiralen för kommunens grundskolor, vilket i sig riskerar färre lärartjänster och fortsatt kraftfulla försämringar av kvalitén för grundskolorna.

Verkligheten i dag innebär att grundskolan ensam får agera strykpåse så fort kostnaderna främst för gymnasiet skenar iväg, helt enkelt beroende på att denna penningpåse är den enda möjliga att strama åt för kommunen enligt nuvarande ordning.

Vänsterpartiet kan inte acceptera dessa ständigt återkommande neddragningar och kvalitetsförsämringar för kommunens grundskolor. Vår lösning på problemet innebär att kostnaden för gymnasieutbildningarna lyfts ut ur budgeten för barn- och utbildning och i stället placeras in under kommunstyrelsens budget. Tveklöst finns där åtskilligt fler poster att hyvla och spara av än vad BoU förfogar över. Det finns dessutom ingen lag som tvingar fast gymnasieskolan under Barn- och utbildningsnämndens budget.

Vänsterpartiet är fullt övertygade om att denna lösning kommer att skapa mer arbetsro och bättre kvalité i grundskolan.

Dock ser (v)i allra helst att regering och riksdag inser misstaget i skolans kommunalisering och snarast återför den under statlig regi. Då först kan vi få en enhetlig skola under likvärdiga ekonomiska förutsättningar, oavsett kommuners storlek eller ekonomi.

Martin Bildström

Lika för alla

På listan till de, välförtjänta och duktiga bank- och postdirektörer m fl, som har förmånen att få mångdubbla pensioner, generösa bonusar och fallskärmar önskar jag tillföra samma förmåner för de övriga likaledes välförtjänta, och duktiga:

Busschafförer, affärsbiträden, städare, snickare, sjukvårdsbiträden, fönsterputsare, lastbilschaufförer, kontorsbiträden, bilmekaniker, brevbärare, hemtjänstpersonal, sågverksarbetare, taxichaufförer, tandsköterskor, kranförare, köksbiträden, undersköterskor, tryckeribiträden, sjukgymnaster, betongarbetare, frisörer, gruvarbetare, tvätteripersonal, reparatörer, renhållningsarbetare, vägarbetare, barnskötare, kranförare, lärare, fotvårdare, packningspersonal, sjuksköterskor, skogsarbetare, kyrkvärdar, kuratorer, gruvarbetare, tandläkare, elektriker, personliga assistenter, grovarbetare, vägarbetare, lagerarbetare, plåtslagare och alla andra ansvarsfullt hårt arbetande.

Aina H Bildström

Malå kommuns ”budget i balans” hysteri

Dagligdags möts vi av rubriker typ ”Omsorgsnämnden måste göra besparingar” eller ”Skola hotas av nedläggning”. Vad har hänt? Är nämnderna slösaktiga eller har vi för stor kostym? Här ska Vänsterpartiet ge sin syn och försöka ge en förklaring.

Budgetberedningen tar fram förslag till fullmäktige hur pengarna ska fördelas i de olika nämnderna. Pengarna som tilldelas BoU och Oms räcker sällan till befintlig verksamhet. Malålistan bemannar beredningen med ordförande (kommunalrådet) och vice ordförande, därutöver en ledamot från Vänsterpartiet som sitter på Socialdemokraternas plats eftersom inte de vill sitta där. Tyvärr ges ordförande en allt för dominerande roll.

Malå kommun har tre stora nämnder: Kommunstyrelse (KS), omsorgsnämnd (Oms) och barn- och utbildningsnämnd (BoU) samt en mindre miljö- och byggnämnd (MoB).

Skolans hyreskostnad till kommunen var 8,5 miljoner kr 2007 och gymnasiekostnaderna går inte att påverka alls eftersom de betalas till de kommuner där eleverna går och kan variera mycket beroende på vilka utbildningar eleverna väljer.

Varför sänker inte Malå kommun hyran till skolan?

De ständiga sparkrav som läggs på kommunerna (främst inom äldreomsorg, barnomsorg och skola) är förödande på sikt för kommunerna. Utgångspunkten ska vara verksamhet som vi ska ha och tilldela medel till det och inte låta för lite tilldelade medel få bestämma.

Kommunpolitikerna gör sig själv en otjänst genom att göra kraftiga nedskärningar i verksamheten bara för att staten hela tiden minskar tilldelningen till kommunen. Genom att ha balans i budgeten säger man åt staten att kommunen fått rätt tilldelning. Kommunen kommer sakteliga tyna bort om vi fortsätter dessa omotiverade besparingar.

Jan-Anders Perdahl

Vänsterhänt nov 2008

För ungdomen i tiden

Vi ser hur ungdomarna står samlade utanför Malå kiosken som har stängt för länge sedan. I tidningen läser vi om drogerna som ökar i inlandskommunerna och det talas om vandalism och om ”dagens ungdom”. Men alla har inte ett hem att gå till, ungdomarna i Malå har ingenstans att ta vägen på kvällarna. Droger och vandalism blir för många ett substitut för tristessen och en längtan att få utlopp för sin kreativitet.

Det satsas alldeles för lite på ungdomar och kultur i Malå. Pengarna går i första hand till kärnverksamheterna. Malå kommun är en av de kommuner som satsar mest på näringslivet och det medför att all annan kommunal verksamhet kommer i andra hand. Det finns pengar till det man vill prioritera och vänsterpartiet vill prioritera satsningar på kultur och ungdomsfrågor.

Vänsterpartiet vill till att börja med minska på hyrbilar och därmed spara ca 200 000 kr varje år. Den besparingen vill vi satsa på ungdomar och kulturen i Malå och sedan jobba vidare genom att starta en kulturnämnd där ungdomarna själva får vara med och bestämma. Men Arne Hällsten och Malålistan fortsätter att prata om bättre tider medan ungdomarna står kvar där utanför Malåkiosken trots att den stängt för länge sedan.

Linn Ulwebäck

Förenkla resande med tåg till och från Malå

Vänsterpartiet i Malå vill som en del i sin verksamhet arbeta för att främja besöksnäringen i kommunen.
Mot bakgrund av ett allt större globalt miljöhot i form av växthuseffekten önskar allt fler dra sitt strå till stacken och vill prioritera miljövänligt resande med tåg och då borde Malå kommun göra allt för att underlätta för tågresenärerna.

Det är viktigt att det finns bra anslutningar till närmaste järnvägsstation Bastuträsk. Vårt förslag är att införa tågtaxi eller en mindre buss som kan bokas i förväg.

En fördel för tågresande är om man vid bokningen av resan kan beställa biljett, tur och retur, varhelst ifrån med destination Malå utan att behöva åka länstrafikbuss med byte både i Vännäs och Lycksele, vissa turer även Björksele.

När det gäller anslutning till flygförbindelse har kommunen aktivt och ekonomiskt bidragit till att detta fungerar väl, åtminstone gällande företagsresande.

Det är inte bra att resenärerna tvingas till mindre miljövänliga transportmedel än tåg. Förslaget torde även främja besöksnäringen i kommunen.

Aina H Bildström

Hyr- eller leasingbilar

Vänsterpartiet har i en motion föreslagit att kommunen ska sluta använda dyra hyrbilar och istället leasa de bilar som tjänstemännen använder på tjänsteresor.
Motionen blev avslagen med motivationen att en ny upphandling kommer att ske under hösten. Under den processen kommer överväganden att ske ifall det visar sig att det blir mer ekonomiskt fördelaktigt att kommunen har egna bilar och leasingbilar istället för avtal om hyrbilar. Alternativet kan bli en kombination med avtal om hyrbilar, egna bilar och leasingbilar.

Dessutom framfördes argument att någon bör städa och tanka dessa leasingbilar. Dessa argument anser vi vara väldigt svaga då det är vuxna människor med körkort som arbetar på kommunen. Det är en självklarhet att en hyrbil bör tankas och städas efter användning. Malålistan sa inför valet att sköta en kommun var som att sköta ett företag och mig veterligt använder inga företag hyrbilar till vardags utan dom använder antingen egna köpta bilar, leasingbilar eller privata bilar.

Dessutom anser (v)i att en hel del onödiga resor som inte innebär någon vinning för kommunen genomförs och att det borde gå att ordna med videokonferenser, mail eller vanliga telefonsamtal. Finns det inget hyrbilskontrakt och för få bilar någon dag måste det gå att prioritera eller åka privatbil.

Åke Wallgren