Enhälligt gehör för parboendegarantin

Vid kommunfullmäktiges sammanträde i Malå den 28 november fick Vänsterpartiet enhälligt gehör för inlämnad motion om införande av kommunal parboendegaranti. Vi känner glädje över det positiva bifallet.

Motionen motiverades med risken att tvingas leva åtskilda efter att ha delat allt under ett liv kommer att innebära mycket stora påfrestningar, inte minst genom den oro som det vållar att inte få vara nära den som är sjuk.

Vi anser att ett fortsatt liv tillsammans kan ge många äldre en ökad trygghet och livskvallitet och det kan också innebära att den anhörige kan fungera som resursperson och underlätta personalens arbete genom sin närvaro.

Det behöver knappt påpekas men det här är helt och hållet på frivillig basis.

Den som av olika orsaker inte orkar eller vill flytta med ska inte hellre behöva känna något tvång, men den som så önskar ska ha sin fulla rätt till medflyttning och inte vara beroende av ansvarig tjänstemans välvillighet.

Vänsterpartiet har under flera år drivit kravet på att äldre personer ska kunna välja när och hur stöd och hjälp skall ges. Det här handlar om verkligt inflytande över den egna situationen, vilket utgör en skarp kontrast till den marknadsanpassning och privatiseringshysteri som regeringen kallar valfrihet.

Martin Bildström

Vi fick fel information om när ambulansbeslutet skulle tas

Tyvärr kom det att bli oriktiga uppgifter i min rapport 27 oktober. Men enligt de uppgifter som då förelåg skulle slutligt beslut i ambulansfrågan tas av Landstingsnämnden den åttonde november. Få eller ingen kunde tro eller inbilla sig att vård- och ambulansfrågorna skulle komma att betraktas av så ringa betydelse i Landstinget att dess hälso- och sjukvårdsnämnd skulle delegeras till definitivt beslut. Det här är ingenting annat än ett taktiskt ränkspel av S majoriteten i Landstinget. Må skam och vanära vila över dessa beslut!

Martin Bildström

Kampen om ambulansen fortsätter . . .

I måndags den 26/10 inbjöd Vänsterpartiet i Malå till träff angående försämringarna av sjukvården i länet. Vice ordförande i Lanstingsstyrelsen Maria Grip (V) informerade och svarade på frågor rörande (S) och (MP):s budgetförslag om neddragningar i akutsjukvården och avvecklingen av ambulansen i Malå. Även medicinskt ansvarige för Malå och Sorsele leg läk Gunilla Hegardt fanns på plats för att svara på frågor om medicinska konsekvenser av föreslagna neddragningar.

Frågans emotionella styrka och oro bland malåborna har visat sig i tidigare manifestationer namninsamlingar m m och att stora konferensrummet på hotellet var fullsatt denna afton. Hotellchefen Franco Attini gav sitt stöd genom att bjuda på lokalhyran.

Sjukvårdsneddragningarna innebar att Maria Grip valde att avgå som Landstingsråd. (S) och (MP) har en mycket knapp majoritet i Landstingets samtliga styrelser och nämnder och kan därigenom driva genom försämringarna till beslut.

Maria förklarade att frågan rörande indragningar av ambulanser inte var diskuterad i beredningsarbetet utan mer eller mindre bara dök fram i slutskedet. Någon konsekvensbeskrivning av vilka besparingar indragningen kommer att ge eller vad det här kommer att innebära för akutsjukvården finns helt enkelt inte och likväl är frågan ämnad upp till beslut den åttonde november. Maria själv säger sig ha svårt att se några besparingar alls i ambulansindragningarna, snarare tvärt om.

Många av frågeställarna uttryckte oro för den förlängda inställelsetiden för ambulansen. Vid akut sjukdom ex stroke eller hjärtinfarkt är första timmans hjälpinsatts många gånger den avgörande skillnaden gällande överlevnad eller inte. En timma som med föreslagen besparing blir väntetid.

Vidare blir det taktiskt spel i Landstinget för att få igenom dessa besparingar. Till varje pris måste frågan undanhållas landstingsfullmäktige eftersom risken för voteringsförlust är uppenbar. Planen är att inledningsvis klubba förslaget i Landstingets Hälso- och Sjukvårdsnämnd, för att sedan ta slutligt beslut i Ladstingsnämnden. Förfarande bryter inte mot regelverket, men vart tar demokratin och den folkliga förankringen vägen?

Landstingsrådet Peter Olofsson väntas till Malå den sjunde november för att möta malåborna och ta del av åsikter, namninsamlingar m m. Besöket blir alltså dagen före planerat beslut i frågan.

I vanlig ordning vid Vänsterpartiets inbjudningar uteblev lokalreportern.

Martin Bildström

Om ambulansen flyttas

Jan-Anders Perdahl om konsekvenserna

Att finna argument för varför Malå ska ha kvar ambulansen är inte svårt. Vid hjärtinfarkt är varje minut viktig, vid snabb behandling har man chans att bli helt återställd. Sätts behandlingen in senare än första timmen ökar risken att hjärtat får bestående skador. Den första timmen är den kritiska tiden för de patienter som dör av sina infarkter.

Om ambulansen flyttas till annan ort fördröjs behandlingen med minst 45 minuter, dvs en Malåbo kommer tidigast att komma till sjukhus efter 90 minuter. Vårdens riktlinjer är att det ska dröja maximalt 90 minuter till behandling med ballongvidgning eller propplösande dropp.

Att flytta ambulansen från Malå till annan ort går helt emot Landstingets egen vision och egna mål.

Vision:
År 2020 har Västerbotten världens bästa hälsa och världens friskaste befolkning.

Två av målen:
Bättre och jämlik hälsa. Ökad tillväxt och regional kraftsamling.

Med detta som bakgrund framstår beslutet att ta bort ambulansen i Malå som ännu mer märklig och oförklarlig. Det finns säkert andra besparingar att göra än att minska vården i inlandet, t ex minska reklamkostnader.

Länkar till hemsidor som fakta tagits ifrån:
http://www.omvardnadsmagasinet.se/artikel.phtml?id=263

Motion om parboendegaranti

 

Motion till Malå kommunfullmäktige

2011-04-06
Av Vänsterpartiet

Införande av parboendegaranti i Malå kommun

Förslag till fullmäktigebeslut
Vänsterpartiet i Malå yrkar att kommunfullmäktige beslutar att införa garanti för parboende i Malå.

Motivering
Att tvingas leva åtskilda efter att ha delat allt under ett liv innebär naturligtvis en stor påfrestning, inte minst genom den oro som det vållar att inte få vara nära den som är sjuk.

Ett fortsatt liv tillsammans kan ge många äldre en ökad trygghet och livskvalitet, men innebär även att den anhörige kan vara en resurs och underlätta personalens arbete genom sin närvaro.

En del orkar inte bo tillsammans men de som så önskar ska ha rätt till det och inte vara beroende av ansvarig tjänstemans välvillighet.

Vänsterpartiet har under flera år drivit kravet på att äldre personer skall kunna välja när och hur stöd och hjälp skall ges.  Det handlar om verkligt inflytande till skillnad från den marknadsanpassning och privatisering regeringen kallar valfrihet.

Hittills har äldreomsorgen i Malå beviljat parboende till de som så önskat och det är bra och det innebär att införande av garantin inte blir någon merkostnad för kommunen.

Vänsterpartiet i Malå

Jan-Anders Perdahl                  Åke Wallgren                               Britt-Marie Snell-Perdahl

Martin Bildström                      Lena Kjällgren

Förstärkning av äldreomsorgen

 

Vänsterpartiet gör en rejäl satsning på ökad kompetens och bemanning inom äldreomsorgen, bättre hemtjänst och ett äldreomsorgslyft i sin höstbudget.

– Äldreomsorgen ska vara så bra att ingen ska behöva oroa sig för att få den hjälp man behöver när man blir gammal. Anhöriga ska känna sig trygga med att deras nära och kära blir väl omhändertagna. Därför gör vi en stegvis satsning som ger en nivåhöjning med 3 miljarder till fler anställda i äldreomsorgen och ökad bemanning på demensboenden 2014. Det ger 7 500 nya välfärdsjobb, säger partiledare Lars Ohly (V).

– När äldreomsorgen inte fungerar får ofta de äldres döttrar ta över ansvaret. Arbetsvillkoren för personalen försämras. Vår satsning på äldreomsorgen är viktig för jämställdheten. Någonting är fel när kommunernas timtaxa för hemtjänsten högre än kostnaden för avdragsgilla hushållsnära tjänster, därför vill vi ha ett tak på timavgiften för hemtjänst på 100 kronor, säger Eva Olofsson (V), äldrepolitisk talesperson.

Fosterhemsbarnen och pengarna

Kommentar i DN 10/9 till artikeln ”Inga pengar till fosterhemsbarn”/
Alexandra Gyllenbåge-Kaprifol

Fosterhemsbarn som vanvårdats får ingen ersättning. Det skulle bli orättvist, anser barn- och äldreminister Maria Larsson (KD). I stället ska de få en ceremoni.

Kristdemokraterna går från klarhet till klarhet. För jag tror att Jesus, som är partiets stora förebild efter Fredrik Reinfeldt, skulle gjort precis likadant.

Det är enkelt att tänka sig hur Jesus skulle formulerat sig om KD:s och Alliansens olika reformer och beslut. Till exempel om fosterhemsbarnens ersättning och ceremonin.
Var och en som får pengar kommer att åter att sakna pengar. Men den som deltar i vår bön får evigt liv.

Detsamma gäller givetvis i fråga om barnfattigdomen, som Göran Hägglund och KD ser till att öka.
Ge den rike mannen vad den rike mannen tillhör. Barnen behöver icke hans pengar. Ty barnen är en del av Herrens rike.

Nu höjs gränsen för frikort i vården och för läkemedel, vilket Kristdemokraterna varit med om att besluta. Många som är sjuka får ännu svårare att betala sin medicin.
Alla de visa männens kurer kan endast hela kroppen. Men kroppen blir åter sjuk och om själen kan de icke tala. Jag har kommit med ett budskap om Herren.

KD har gått med på sänkt krogmoms medan pensionärernas skatt inte sänks.
Har inte den som arbetar rätt till mat och dryck?
De gamla skall inte sakna rikedomar i Herrens rike, dit de snart väntas. Där kommer ett gästabud att beredas, och de skall få de bästa platserna.

Så på punkt efter punkt följer Kristdemokraterna Jesus’ lära. Trots att partiet sjunker som en sten i opinionen och bland sina traditionella troende väljare vägrar man kompromissa om sin tro och sin heliga bok. Det ger jag KD en eloge för.

 

Sjöstedt: Lägg ner euron

Publicerad i europaportalen.se 2 sep 2011

– Det som sker nu är inte att EU räddar portugiser och greker utan man försöker rädda bankerna och euron, säger Jonas Sjöstedt (V). Ska man upplösa valutaunionen? Rösta.

Jonas Sjöstedt, tidigare mångårig Europaparlamentariker och nu av många tippad som Vänsterpartiets nästa ledare, ser ingen anledning till att rädda euron. Euron måste avvecklas under ordnade former innan den orsakar ännu mer skada, menar han.

Europaportalen talade med Jonas Sjöstedt för att få Vänsterpartiets uppfattning om den senaste utvecklingen av den europeiska skuld- och bankkrisen.

Vad är orsaken till den kris vi ser i flera EU-länder?

– Det är olika orsaker i olika länder. Det är en kombination av tre faktorer som jag ser det: länder har halkat efter i konkurrenskraft för att euron inte fungerar, en avreglerad finanssektor som med överdriven spekulation skapar och förstärker kriser och en allt för hög skuldsättning i vissa länder.

Hur ska den europeiska skuld- och bankkrisen lösas?

– Det är helt uppenbart att några länder med Grekland i spetsen inte kommer att kunna betala sina skulder. Annat är rent önsketänkande. Vi måste få ordnade skuldnedskrivningar som betalas av dem som äger obligationerna, alltså även bankerna. Om man låter bankerna gå skadeslösa så lär de sig att det är riskfritt att spekulera, det ger fel signal.

Kan ökad överstatlighet rädda euron?

– Jag tvivlar på det. Risken är att man gräver sig djupare ner i krisen. Men jag ser ingen anledning till att rädda euron. En ordnad avveckling av valutaunionen är det enda ansvarsfulla.

Vill du utveckla det?

– Priset är så otroligt högt när man tvingar länder genom stålbad. Det är en attack på välfärdssystemen och en dramatisk ökning av arbetslösheten som saknar motstycke i modern tid. Det som sker nu är inte att EU räddar portugiser och greker utan man försöker rädda bankerna och euron. Risken är att man låser in dessa länder i en permanent kris och lågkonjunktur. Det är inte värt att bevara euron till det priset.

Du vill att länder ska kunna lämna euron i ordnade former?

– Det måste diskuteras men jag tror inte att EU kommer att göra det för man har så prestigefullt låst sig vid euron. Risken är istället att det slutar i en statsfinansiell bankrutt för några länder och en närmast kaotisk upplösning av valutaunionen.

Vilket är ditt värsta scenario om euron kollapsar?

– Om även Italien och Spanien dras ner blir det för stort. EU har inte resurser att rädda dem. Då blir det en statsfinansiell härdsmälta som direkt sprider sig i banksystemet. Då får vi något som kanske är värre än finanskrisen i USA 2008.

Har du förståelse då varför politiker i Europa försöker rädda euron?

– Jag kan förstå det men de skjuter bara problemen framför sig. Skattebetalarna kastar in mer pengar och banker kan dra sig ur med vinst. Kvar står länderna med högre skulder och det grundläggande problemet med bristande konkurrenskraft.

Vad är alternativet?

– Att länderna har egna valutor och en flytande växelkurs. Det är helt naturligt att länder med olika ekonomiska förutsättningar som tillväxt, inflation och produktivitet behöver olika växlingskurser.

Hur vill du kommentera Socialdemokraternas ekonomiska talesperson Tommy Waidelichs uttalande om att han inte vill se ett svensk euromedlemskap under sin livstid?

– Jag tror att han gör en rimlig bedömning att jasidan inte har en chans att vinna en folkomröstning.

Har Vänsterpartiet och Socialdemokraterna kommit närmare varandra i EU-politiken?

– Om synen på valutaunionen förut skulle ha varit en källa till olika åsikter i en eventuell rödgrön regering så är den borta nu.

Så du menar att den nya synen på euron underlättar för en framtida regeringsbildning med Socialdemokraterna?

– Ja, för hade de krävt att vi skulle gå med i EMU under mandatperioden hade vi inte kunnat gå med på det.

Är euron helt avskriven för svensk del?

– Ja, inom all överskådlig framtid. Om Socialdemokraterna inte vill så kan borgerligheten inte vinna det här själva och om storkapitalet tvivlar och inte vill betala en jakampanj då finns det inga förutsättningar. Dessutom är opinionen massivt fientlig. Det enda som återstår är en slags dödslängtan hos Folkpartiet som är de enda som är öppna för euron.

När ska Sverige lämna EU?

– Jag skulle gärna lämna EU i dag. Men jag inser det inte kommer att ske utan att medlemskapet kommer vara kvar ett antal år till.

Varför?

– Opinionen vill inte lämna EU och det parlamentariska läget ser ut som det gör. När det är så tror jag att det är ett misstag att inrikta sig på att lämna EU. I stället ska man inrikta sig på att påverka EU, inte minst när det gäller eurokrisen.

Anders Selnes
Chefredaktör

Enkätfrågan på marknaden

Vid sommarmarknaden i Malå den 11 juni ställde Vänsterpartiet följande enkätfråga till besökarna vid partiets marknadsstånd:

(V)i vill digitalisera Forum så att alla i Malå kan se färsk film, direktsänd sport, konserter, teater och opera på bio.

Vill du att Forum uppgraderas för digital filmvisning?

50 besökare lämnade svar och resultatet utföll enligt följande: 47 ja ett nej och två blankröster. Vinnare av ett kilo kaffe blev Gustav Hedström, Rökå.