Vänsterpartiet vill ta tillbaka en del av kraftbolagens vinster

vattenkraft
Vänsterpartiet vill se över möjligheterna att återföra pengar till de kommuner och byg­der som har vattenkraft, vindkraft och gruvor inom sina kommungränser. Det bör ske genom ett lokalt utvecklingskapital. Vi föreslår bl.a att 1 öre per producerad kilowatt återförs till de vattenkraftsproducerande kommunerna. Vi vill uppmuntra lokalt en­gagemang och lokalt ägande – som är en av drivkrafterna för att utveckla landsbygden.

Barnfattigdomen är verklig

Vi vet hur problemen ser ut, och vad som krävs för att kunna göra någonting åt dem.

Barnfattigdomen existerar. I Sverige levde 2010, enligt officiell statistik, 242 000 barn i fattigdom. Det är ingen överdrift eller påhittad siffra som nästan görs gällande i debatten efter ”Uppdrag gransknings” inslag i förra veckan.

Fattigdom för svenska barn innebär att inte ha råd att följa med på skolutflykten, att ha så trångt därhemma att man träffar sina kompisar ute, att inte kunna följa med kompisarna på bio eller vara med i fotbollsklubben. Barnen skäms ofta och säger att de inte har tid eller att de är sjuka.

För Vänsterpartiet är det självklart att alla barn har rätt till en trygg och bra uppväxt. Det är en prioriterad fråga för oss att barn i vårt land inte ska behöva växa upp med bara det alla nödvändigaste.

Vi vet hur problemen ser ut, och vi vet vad som skulle krävas för att kunna göra någonting åt dem. Det är dags att sluta förneka att barn i Sverige lever i fattiga familjer och i stället se till att avskaffa barnfattigdomen. Det gäller jobb och utbildning så att arbetslösa kan ta de jobb som kommer och övergripande reformer för att återupprätta det sociala skyddsnätet – som en återuppbyggd sjukförsäkring och en fungerande a-kassa.

I stället för rut-avdrag till privat läxhjälp ska vi utöka skolans resurser till kvalificerad läxhjälp. Låt skolan tillhandahålla datorer till alla när det krävs för undervisningen och ge alla barn möjlighet att äta en bra frukost i skolan. Gör kollektivtrafiken, simhallarna och kulturskolorna gratis för alla barn. Förbjud vräkningar av barnfamiljer.

Om vi förbättrar för alla, avskaffar fas 3, höjer underhållsstödet kommer vi nog snarare att spara pengar på sikt.

Barnfattigdomen är verklig. Med Vänsterpartiets politik kan vi minska den drastiskt. Det är inte svårt, det handlar bara om att vilja.

(V) vill att arbetstiden i äldrevården kortas

Ur Norran 1012-12-10

Vänsterpartiet vill att de som jobbar i vården ska få tillbaka sina förkortade arbetspass.

År 2005-2008 fanns det ett försök med arbetstidsmodell som var mycket uppskattad av de anställda. Men efter 2008 tog dåvarande majoriteten med ML och borgarna bort detta system, säger Jan-Andes Perdahl (V).

De som jobbar inom omsorgen blir allt mera utslitna, de går ner i tid självmant. Jag föreslår återinförande av samma modell, eller annan modell som gör att 80 procent räknas som heltid.

Omsorgen räknar med två miljoner i underskott. Är detta en besparing?
Fördelen att man får bättre kvalitet, ska vi få ungdomar att jobba i omsorgen kan det locka om heltiden är kortare. Tittar man krasst är det dyrare, men man får ju tillbaka på annat sätt, säger Jan-Anders Perdahl.

Sjuktalen har börjat stiga inom omsorgen.

Det här är ett sätt att mota just en sådan problematid, säger Perdahl.

På onsdag tas ärendet upp i omsorgsnämnden.

Britta Stenberg

Motion om återförsäljning av material från Återvinningscentral

Förslag till fullmäktigebeslut

Vänsterpartiet i Malå yrkar att kommunfullmäktige beslutar att ett lokalutrymme tas fram där Malåbor kan lämna in föremål för återanvändning, som ett alternativ till att kasta ner dem i containers. Föremålen ska då kunna lagas vid behov och sedan återanvändas/säljas till allmänheten.

Motivation

 Allt material som lämnas till Återvinningscentralen kostar kommunen pengar i form av avgift till Bodens sopförbränningsstation eller deponi. Många av de föremål som lämnas till Malå ÅVC är ofta i bra skick och kan återanvändas/säljas.

Vänsterpartiet i Malå föreslår därför att kommunen skapar ett system för återanvändning av inlämnade föremål liknande de som finns i flesta andra kommuner
t ex Kronan i Luleå:

http://www.lulea.se/forinvanare/arbeteochpraktik/praktikochutbildningsplatserforvuxna

/atervinningsmarknad.4.6ebed23a109d954a359800045094.html

och Repris i Piteå:

http://www.pitea.se/repris/

Vänsterpartiet i Malå

 

 

 

Motion om förbud mot trafik med tung lastbil efter Skolgatan

Motion till kommunfullmäktige

2011-12-26
Av Vänsterpartiet

Förbud mot trafik med tung lastbil efter Skolgatan 

Förslag och motivering

Vänsterpartiet har noterat att trafik med tung lastbil efter Skolgatan till och från östra industriområdet förekommer rikligt och regelbundet, vilket strider mot kommunens intensioner att styra den till Mörttjärnvägen eller Bågvägen mot nämnda industriområde. Vänsterpartiet anser att denna tunga trafik utgör ett stort riskmoment för skolbarnen och att denna risk måste elimineras snarast. Därför yrkar Vänsterpartiet på införande av förbud mot trafik med tung lastbil från korsningen Storgatan – Skolgatan fram till busstationens norra infart.

Åtgärder vid införande består i uppsättande av förbudsskylt mot trafik med tung lastbil vid korsningen Storgatan – Skolgatan samt i andra riktningen norra infarten till busstationen.
Med hänvisning till busstationens läge behövs att trafik med buss även fortsättningsvis ska vara tillåten.

Vänsterpartiet i Malå

Jan-Anders Perdahl
Åke Wallgren
Lena Kjällgren
Martin Bildström
Britt-Marie Snell Perdahl

Motion till fartbegränsning 30/km efter Skolgatan

Motion till kommunfullmäktige

2011-12-26
Av Vänsterpartiet
F
örlängd sträcka med fartbegränsning 30km/tim efter Skolgatan      

Förslag och motivering

Många barn promenerar eller cyklar efter Skolgatan till och från skolan varför Vänsterpartiet yrkar på förlängd fartbegränsning 30 km/tim fram till korsningen Skolgatan – Gruvvägen. Förlängningen är också gynnsam för Malå GeoScience AB och SGU som har lokaler på båda sidor av Skolgatan.

Vänsterpartiet vill också permanent slopa tidsintervallen gällande fartbegränsningen eftersom denna enbart är förvillande. Den tidsskillnad som bilisten förlorar på sträckan beroende grund av den förlängda fartbegränsningen måste betraktas som försumbar.

Åtgärder vid införande består i framflyttning av skylt 30 km/tim till korsningen Skolgatan – Gruvvägen.

Vänsterpartiet i Malå

Jan-Anders Perdahl
Åke Wallgren
Lena Kjällgren
Martin Bildström
Britt-Marie Snell Perdahl

Lotterilinjen minskar valfrihetsångest

Åsa Mobers krönika i ”Dagens samhälle” nr 14 2012

”Lottning kan vara ett bättre urvalsinstrument till skolan” löd rubriken när Ibrahim Baylan la fram sitt partis skolprogram på DN debatt 28/3. Det handlar om något  som socialdemokrater dröm om så länge jag kan minnas: en jämlik skola.

Som född 1947 tillhörde jag den sista årskullen som gick i den gamla skolan. Den nya grundskolan nådde till sist även det konservativa Lidingö där jag växte upp. En mental naturkatastrof enligt många av våra lärare i den gamla realskolan, undergången var nära.

Detta hände på den gamla dåliga tiden när skolplatser fördelades efter adress. När de sex åren i samhällsvald folkskola var över delades klassen, de läsbegåvade till närmaste läroverk, de ”svaga” till folkskolan och sedan direkt till de okvalificerade arbetsuppgifter som den nya tekniken nu har utplånat.

De få arbetarbarnen blev kvar i folkskolan, på det Lidingö som dominerades av samhällsklasser med studievana. Segregation genom bostadsanknytning var modellen. I jämförelse med det och dagens modernare system, med ännu hårdare socialt urval, framstår lottning av skolplats som ett bra förslag.

Det skulle också innebära ett politiskt erkännande av det lotterisamhälle vi ändå är underkastade i livets alla skiften, i alla samhällsskick. Medan vi matas med fraser om viljans frihet och valfrihet avgörs det mesta i ”födelselotteriet”.

Vilka föräldrar fick du? Vilka yrken har de, var bor de, vilken hälsostatus har de? Är de mycket sjuka ökar din risk att också bli det, är de utslagna likaså. Är de arbetslösa löper du mångdubbelt större risk att bli det själv och har de bra jobb med hygglig lön ökar dina möjligheter till detsamma.

På de områden där vi i teorin har valfrihet, som skola, yrkesval, teleoperatör, vårdgivare, pensionsförsäkring med mera, drunknar vi i information och har inte en chans att orientera oss. Att aldrig välja om det går att låta bli, i allt från elleverantör till vårdgivare är antagligen ett av de bästa beslut jag fattat.

De som genomdrev den ökande valfriheten måste ha varit människor med fast anställning. Inte för att de medvetet tänkte sig att arbetsgivaren skulle betala för den tid de ägnade åt att välja, men de kan aldrig ha någon kalkyl över hur mycket tid detta väljande skulle ta. Vi som är egenföretagare med blygsamma intäkter gör klokast i att avstå och ägna oss åt något mer produktivt. Ibland blir det sämre, ibland bättre, men mycket tid och valfrihetsångest sparar den som konsekvent väljer lotterilinjen.

Årsmötet ser ljust på Malås framtid

Vänsterpartiet i Malå höll sitt årsmöte söndag eftermiddag den 18 mars. Efter genomförda val fick styrelsen följande bemanning: ordförande Åke Wallgren, kassör och webbansvarig Aina H Bildström, sekreterare Martin Bildström, styrelseledamöter Claes-Göran Wikström och Jan-Anders Perdahl. Styrelsesuppleanter Lena Kjällgren och Britt-Marie Snell Perdahl. Revisorer Lena Nyström, ordinarie och Kjell Nilsson suppleant. Valberedning Fredrik Perdahl.

Efterföljande fria diskussioner fördes i en positiv anda varvid deltagarna i stort ser ljust på Malås framtid. Efter genomfört årsmöte serverades den närvarande smörgåstårta och dryck.

Sammanfattningsvis, ett lyckat och trevligt årsmöte.

Island valde en annan väg ur krisen

Publicerad 18 januari 2012 i Flamman
av Anne-Li Lehnberg

Höjda skatter för dem som tjänar mest, egen valuta och inga extrema åtstramningspaket. Så kom Island ur sin ekonomiska kollaps. Flamman har träffat Steingrimur Sigfusson, vänsterpartist och finansminister.

Någon sade att Island hanterade sin ekonomiska kris som Irland fast tvärtom.
– Ja, det kan man gott säga, säger Steingrimur Sigfusson, partiledare för Vinstrihreyfingin – grænt framboð, Vänsterpartiet – de gröna, VG, och finansminister i en koalitionsregering tillsammans med det socialdemokratiska partiet på Island.
År 2008 stod Island på randen av en konkurs. Bankernas utlåning var mer än tio gånger större än intäkterna. Begreppet finansvikingar myntades, som en beskrivning på finansmän som drivit landets ekonomi i botten. Idag är ekonomin på väg uppåt igen. Det finns några saker som varit avgörande: Island räddade inte sina banker, Island införde inte ”austerity”-paket med åtstramningar i den offentliga välfärden liknande dem i Grekland och på Irland. Och kanske viktigast av allt: Island hade sin egen valuta.
– Hade vi inte kunnat devalvera hade det gått värre, konstaterar Steingrimur Sigfusson och lägger till att det var tur att landet inte var med i EMU.
Krisen på Island tvingade fram ett nyval våren 2009. Socialdemokraterna fick majoritet tillsammans med Vänsterpartiet – de gröna, som närmast kan jämföras med Vänsterpartiet i Sverige. För VG tycks det inte ha varit ett svårt beslut att sätta sig i regeringen. Läs mer