Valplattform 2010

Malåvänsterns valmanifest 2010

Malå har tack vare sin litenhet och sitt breda näringsliv en unik möjlighet att klara de samhällsförändringar som pågår. Kommunens främsta kapital utgörs av dess invånare, gamla som nya.

Vänsterpartiet vill:
Att kommunen ska uppmuntra och lyssna till sina invånare.
Skapa bra skola och omsorg.
Öka kommunens invånarantal.

Arbetsmarknad och näringsliv
Malå har förutsättningar att vara föregångskommun i utvecklingen mot ett ekologiskt hållbart och ett jämlikt samhälle.

Vänsterpartiet vill:
Höja kompetensen inom kommunen i samarbete med befintliga företag, framför allt inom området miljöteknik.
Attrahera och behålla företag inom kommunen genom en väl fungerande offentlig service.
Ge förutsättningar för en breddning av kommunens näringsliv, framförallt inom miljöområdet och förädling av råvaror mm.

Politikerrollen och demokratin

Demokratin hotas idag av flera starka krafter, främst via EU och de starka marknadskrafterna. Därför är det av yttersta vikt att alla ges möjlighet att delta och påverka det kommunala styret.

Vänsterpartiet vill:
Stärka kommunfullmäktige genom att bevara och utveckla dess nuvarande arbetsformer, stärka demokratin och medborgarinflytandet.

Kultur, fritid och service

Kulturen, servicenivån och fritidsutbudet är avgörande för människors vilja att stanna eller bosätta sig i kommunen.

Vänsterpartiet vill:
Att en kultur- och fritidsnämnd permanentas.
Verka för tillkomsten av billiga och drogfria nöjeslokaler för ungdomar och en ungdomsgård med bra öppettider.
Stärka byautvecklingen.

Skola och barnomsorg

Liksom föregående är kvalitén inom skolan och barnomsorgen avgörande för människors vilja att stanna eller bosätta sig i kommunen.

Vänsterpartiet vill:
Att skolan ska vara en plats där alla är trygga och där alla får utvecklas i sin egen takt.
Barnomsorgen ska vara av mycket hög kvallitet och finnas för alla som så önskar, även på obekväm tid.

Miljö

Miljö är ett omfattande begrepp. Det innefattar såväl det naturliga kretsloppen, som de ting och stämningar som vi omges av.

Vänsterpartiet vill:
Styra miljöarbetet mot målsättning att kretsloppsanpassa kommunen och uppmuntra användning av närproducerade produkter.

Kvinnor och män

Sverige ger sken av att vara ett jämlikt land, men i själva verket utgår det mesta från mannens värderingar och behov. Mannen måste därför avstå makt till kvinnan.

Vänsterpartiet vill:
Ge kvinnor och män samma möjligheter och framtidsutsikter.

Omsorgen
Omsorgen är vårt yttersta skyddsnät, det får inte försvagas.

Vänsterpartiet vill:
Skapa god omvårdnad för våra äldre och för människor i livets slutskede.
Införa kommunal parboendegaranti.

Boende

Rätten till bostad, liksom rätten till mat, kläder och ett eget namn hör till de mänskliga rättigheterna.

Vänsterpartiet vill:
Behålla och stärka allmännyttan.
Skapa möjligheter till bra ungdomsboenden.

Turismen

Vänsterpartiet anser att turismen är en näring som inte ska tära på den gemensamma finansieringen.

Vänsterpartiet vill:
Utveckla turismen till en året runt näring i hela kommunen och stödja lokala entreprenörer.
Utveckla goda kollektiva förbindelser med närmaste tågstation.

Listan inför kommunvalet är fastställd enligt följande:

1  Jan Anders Perdahl
2  Åke Wallgren
3  Martin Bildström
4  Lena Kjällgren
5  Britt-Marie Snell Perdahl
6  Siv Stenberg
7  Kjell Nilsson
8  Ralf Linder
9  Linn Ulwebäck
10  Claes-Göran Wikström
11  Roger Nilsson

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *