PRESSMEDDELANDE

 

Vänsterpartiet och Socialdemokratera styr Malå kommun de kommande fyra åren.

Vänsterpartiet och Socialdemokraterna har enats om att tillsammans styra Malå kommun de kommande fyra åren. Vänsterpartiet kommer som största parti att inneha posten som kommunstyrelsens ordförande.

 • Vi kommer att så långt det går dela på ledarskapet eftersom vi vet att det behövs gemensamma tag för att få ekonomin på fötter och göra kommunen ännu bättre, säger Lennart Gustavsson (v) som nomineras till kommunstyrelsens ordförande.
 • Vår målsättning är att konstruktivt delta i arbetet för att fullfölja det arbete som vi inlett i syfte att få en ekonomi i balans, säger Mikel Abrahamsson (s).
 • Tillsammans har vi ett stöd på 63% i kommunvalet. Det förpliktigar och innebär ett stort ansvar. Vi tänker arbeta med stor öppenhet och avser att skapa breda lösningar, avslutar Gustavsson och Abrahamsson.

Hur blir det i Malå nu efter valet? Vänsterpartiet blev största parti i kommunvalet. Det känns naturligt att söka samarbete med socialdemokraterna och därför har vi erbjudit dem ett samarbete och maktdelnng (s och v har tillsammans mer än 63% av rösterna i kommunvalet). Vänsterpartiet har sagt att som största parti är det naturligt att man innehar posten som kommunstyrelsen ordförande. Jag är övertygad om att många goda krafter behövs för att uveckla Malå och tror att man hitta nya former för att leda Malå kommun.
Vi ser med spänning fram mot ett svar från Socialdemokraterna.

Fika och prat med Vänsterpartiet

Fika och prat med Vänsterpartiet.
Tack för bra diskussioner, frågor och förslag. Bland det som finns noterat är bl.a.:
– Framtidstro….hur?
– Välfärdsmiljarden…….?
– Hur får folk veta vad som händer och vad som planeras?
– Tjamstan – hur ser framtiden ut?
– Underhåll av fastigheter?
– Simundervisning?
– Matsalen för de äldre?

Vi funderar och återkommer med information. Vi kommer att bjuda på prat och fika minst en gång till före jul.
Funderingar, tankar, förslag, idéer……..hör gärna av er.

Debattartikel i Norran

I vår demokrati ingår en fri och obunden press som en väsentlig del. Som förtroendevald i olika sammanhang och på olika nivåer har jag mött granskande journalistik. Ibland har jag varit förargad eftersom jag tyckt det gjorts ett dåligt jobb och ibland har jag uppskattat att man gjort vad jag tyckt ett bra jobb. Oavsett min åsikt om journalistik så blir jag mer och mer övertygad om dess roll i en demokrati.

Det gäller på alla nivåer inte minst den lokala nivån. Vi som levt i Norrans spridningsområde vet att Norrans budskap många gånger ansetts och anses som sanningen. Hur många gånger har inte diskussionerna startat med ”i lest däri Norran….”.

Det som nu berört mig är granskningen av diverse hantering av offentlig ekonomi i Malå. Det har bl.a. lett till att en riktad granskning nu inletts vilket naturligtvis är positivt. Man kan fråga sig om något skulle ha hänt om inte journalistiken gjort sitt jobb. Hade vi i Malå på allvar tittat på hur rutinerna följdes? Hade vi börjat diskutera saker som ”sitter i väggarna”?

Det som hänt och händer i Malå visar enligt min mening på den roll som media har i en levande demokrati. I en tid där så kallade nyheter (fake news) lätt blir till politiska redskap behövs en fri och obunden journalistik som inte servar politiken med ”rätt” saker utan mer gagnar och värnar allmänheten.

Lennart Gusta(v)sson, Rentjärn – Malå

 

Vänsterpartiet – Malå arbetar utifrån de grundläggande värderingarna om allas lika värde. Solidaritet, jämlikhet, jämställdhet och rättvisa utgör grunden för partiets politiska arbete i Malå. Vi vill utifrån vår värdegrund arbeta för:

att prioritera välfärden i form av en för individen och för kommunen bra vård, skola och omsorg i offentlig regi

 • Säkra och utveckla Galejans verksamhet som kommunal verksamhet

 att förvalta de gemensamma resurserna i form av lokaler, anställda och skattepengar korrekt, effektivt och långsiktigt

 • Undersöka möjligheter till arbetstidsförkortning

att öka människors inflytande och delaktighet genom olika former av medborgarforum

 • Genomföra årliga medborgarforum i Malå samhälle och i byarna

att arbeta för att effektivisera den kommunala organisationen

att utveckla kompetensen för att kunna använda extern finansiering för att långsiktigt utveckla och förstärka kommunens verksamheter

att utveckla, nyttja och etablera nätverk såväl regionalt, nationellt som internationellt

 • Aktivt arbeta för att Sveriges Geologiska Undersökning utvecklar sin verksamhet i Malå

att utveckla rutiner för omvärlds- och konsekvensanalyser i de kommunala verksamheterna

att tillhandahålla en korrekt och likvärdig service till Malås näringsliv

att den ideella sektorns engagemang i form av byautveckling, idrott och kulturverksamhet synliggörs och utvecklas i kommunen

 • Utreda möjligheterna till byggande av simhall

(V)åra kandidater

 1. Lennart Gustavsson
 2. Anna Harr
 3. Petter Lundström
 4. Lena Nyström
 5. Kim Bergström
 6. Siv Stenberg
 7. Simon Morén
 8. Marjet Gustavsson
 9. Åke Wallgren
 10. Ingela Westerlund-Svahn
 11. Claes-Göran Wikström
 12. Kent Lindsköld
 13. Ralf Linder
 14. Fredrik Iderström
 15. Mikael Boman
 16. Roger Nilsson