Fika och prat med Vänsterpartiet

Fika och prat med Vänsterpartiet.
Tack för bra diskussioner, frågor och förslag. Bland det som finns noterat är bl.a.:
– Framtidstro….hur?
– Välfärdsmiljarden…….?
– Hur får folk veta vad som händer och vad som planeras?
– Tjamstan – hur ser framtiden ut?
– Underhåll av fastigheter?
– Simundervisning?
– Matsalen för de äldre?

Vi funderar och återkommer med information. Vi kommer att bjuda på prat och fika minst en gång till före jul.
Funderingar, tankar, förslag, idéer……..hör gärna av er.

Debattartikel i Norran

I vår demokrati ingår en fri och obunden press som en väsentlig del. Som förtroendevald i olika sammanhang och på olika nivåer har jag mött granskande journalistik. Ibland har jag varit förargad eftersom jag tyckt det gjorts ett dåligt jobb och ibland har jag uppskattat att man gjort vad jag tyckt ett bra jobb. Oavsett min åsikt om journalistik så blir jag mer och mer övertygad om dess roll i en demokrati.

Det gäller på alla nivåer inte minst den lokala nivån. Vi som levt i Norrans spridningsområde vet att Norrans budskap många gånger ansetts och anses som sanningen. Hur många gånger har inte diskussionerna startat med ”i lest däri Norran….”.

Det som nu berört mig är granskningen av diverse hantering av offentlig ekonomi i Malå. Det har bl.a. lett till att en riktad granskning nu inletts vilket naturligtvis är positivt. Man kan fråga sig om något skulle ha hänt om inte journalistiken gjort sitt jobb. Hade vi i Malå på allvar tittat på hur rutinerna följdes? Hade vi börjat diskutera saker som ”sitter i väggarna”?

Det som hänt och händer i Malå visar enligt min mening på den roll som media har i en levande demokrati. I en tid där så kallade nyheter (fake news) lätt blir till politiska redskap behövs en fri och obunden journalistik som inte servar politiken med ”rätt” saker utan mer gagnar och värnar allmänheten.

Lennart Gusta(v)sson, Rentjärn – Malå

 

Vänsterpartiet – Malå arbetar utifrån de grundläggande värderingarna om allas lika värde. Solidaritet, jämlikhet, jämställdhet och rättvisa utgör grunden för partiets politiska arbete i Malå. Vi vill utifrån vår värdegrund arbeta för:

att prioritera välfärden i form av en för individen och för kommunen bra vård, skola och omsorg i offentlig regi

 • Säkra och utveckla Galejans verksamhet som kommunal verksamhet

 att förvalta de gemensamma resurserna i form av lokaler, anställda och skattepengar korrekt, effektivt och långsiktigt

 • Undersöka möjligheter till arbetstidsförkortning

att öka människors inflytande och delaktighet genom olika former av medborgarforum

 • Genomföra årliga medborgarforum i Malå samhälle och i byarna

att arbeta för att effektivisera den kommunala organisationen

att utveckla kompetensen för att kunna använda extern finansiering för att långsiktigt utveckla och förstärka kommunens verksamheter

att utveckla, nyttja och etablera nätverk såväl regionalt, nationellt som internationellt

 • Aktivt arbeta för att Sveriges Geologiska Undersökning utvecklar sin verksamhet i Malå

att utveckla rutiner för omvärlds- och konsekvensanalyser i de kommunala verksamheterna

att tillhandahålla en korrekt och likvärdig service till Malås näringsliv

att den ideella sektorns engagemang i form av byautveckling, idrott och kulturverksamhet synliggörs och utvecklas i kommunen

 • Utreda möjligheterna till byggande av simhall

(V)åra kandidater

 1. Lennart Gustavsson
 2. Anna Harr
 3. Petter Lundström
 4. Lena Nyström
 5. Kim Bergström
 6. Siv Stenberg
 7. Simon Morén
 8. Marjet Gustavsson
 9. Åke Wallgren
 10. Ingela Westerlund-Svahn
 11. Claes-Göran Wikström
 12. Kent Lindsköld
 13. Ralf Linder
 14. Fredrik Iderström
 15. Mikael Boman
 16. Roger Nilsson

 

Debattartikel i Norran

Varför Malå?

Jag får ganska ofta frågan om varför jag gillar Malå och på något sätt alltid återvänder. Genom åren har jag hunnit med att bo på många andra ställen. Stora städer, i Mellansverige, i norrländska kuststäder. Jag har dessutom haft arbeten och uppdrag som gett mig möjlighet att vara verksam utanför Sverige och skapa en mängd nätverk. Vad har då Malå att ge, vad finns det för möjligheter och vilken bild ska vi sprida?

Boende……..om du vill till mycket rimliga priser bo bra så är Malå med omnejd ett mycket klokt val. Om du anser att bostaden är en handelsvara som du ska tjäna pengar på kanske det finns mer “lukrativa” platser.

Barn och unga…….jämfört med många andra platser jag vistats  på uppfattar jag Malå tryggt och en plats som erbjuder bra förskola och skola. Bra kompetens och hög andel behöriga så vitt jag förstår. Men naturligtvis krävs en medveten politik för att Malå ska kunna fortsätta vara bra.

Äldre……det jag genom äldre anhöriga fått se av Malås omsorgsverksamhet har imponerat på mig. Engagerad personal, en bra service och inte minst sociala nätverk som ger möjlighet att som äldre vara aktiv på olika sätt. Nu “knakar” det lite i välfärdsbygget runt omsorgsfrågorna. Ska förändringar genomföras är det viktigt att informera, lyssna och respektera personal och brukare.

Jobb och näringsliv……för att vara en liten inlandskommun så finns i Malå ett ganska blandat näringsliv med stora aktörer, statlig verksamhet, basindustri samt ett antal mindre företag med stor bredd. Med en liten lokal marknad är det viktigt att se och agera i en alltmer globaliserad värld där modern teknik ger lands- och glesbygd nya möjligheter. Här kan politiken bidra med strategier som skapas med en bred förankring hos näringsliv och fackliga organisationer. Sedan finns i Malå enligt min mening stora möjligheter inom besöksnäringen och här behövs förutom ett antal goda entreprenörer politiska initiativ och beslut. Dessutom har vi en rennäring och en samisk kultur kopplad till Sveriges sydligaste sameby som med kloka strategier naturligtvis kan bidra till en utveckling av hela Malå kommun.

 

Engagemang……Malå har förutom tätorten ett antal byar. Det faktum att det pågår, planeras och genomförs en rad arrangemang, insatser och investeringar beror i första hand på människors engagemang. Ska hela samhället kunna utvecklas behövs det engagemang i stort som i smått. Vi har dessutom i Malå ett stort antal människor som under stor del av året lever i vår kommun även om de är skrivna någon annanstans. Dessa personer, deras nätverk och kompetens, kan vi bli mycket bättre på att tillvarata.

Sammantaget…..ser jag naturligtvis en mängd hot, svårigheter och utmaningar men jag ser också möjligheter att leva ett gott liv. Vi malåbor borde kanske vara mer stolta över oss själva. Vi borde kanske tala om för fler att hos oss finns det plats för fler och hos oss finns det möjligheter oavsett om du är gammal eller ung.

Människors engagemang kommer att vara avgörande för hur framtiden formas. Det finns många sätt att vara engagerad. Jag väljer att göra det inom politiken. I en kommun som Malå där de flesta känner varandra borde det vara naturligt och lätt att lyssna, diskutera och göra människor mer delaktiga och på så sätt bidra till framtidstro.

Lennart Gusta(v)sson

 

Vänsterpartiet avstår partistöd

 

Parti avstår partistöd – efter kommunens ekonomiska kris

Vänsterpartiet i Malå avstår att söka partistöd för förra året – detta eftersom kommunens ekonomi är ansträngd.
– Jag tycker vi ska föregå med gott exempel, säger Lena Nyström (V), partiets revisor.

Malå kommuns ska göra stora besparingar fram till 2020. På grund av detta väljer nu Vänsterpartiet att avstå från att söka partistöd och mandatstöd för förra året. Totalt handlar det om lite mer än 14 000 kronor enligt partiet.

– Varför ska politikerna ta till sin kassa när vi har ett sådant här underskott. Vi får bekosta det på annat sätt, säger Lena Nyström (V), partiets revisor.

Det har tidigare talats om att Malå kommun måste spara 20 miljoner fram till 2020.

Gör det här verkligen någon skillnad?

– Varför ska inte personalen få ett julbord och vi ska ta det här partistödet. Jag tycker vi ska föregå med gott exempel, säger Lena Nyström.

Partiet meddelar att det kan bli aktuellt att söka partistöd för nästa år eftersom ett valår innebär ökade kostnader.

Debattartikel

Kan politiker ha fel?

Första maj inleddes förändringen av måltidsservicen vid Furugården i Malå. Planerna är att i besparingens heliga namn stänga den mötesplats som matsalen vid Furugården är. Jo, det är just en mötesplats det rör sig om och inte i första hand en matservering.

I den framtagna konsekvensbeskrivningen finns en hel del intressant läsning. Det framgår bl.a. att besparingen är 315 360: -/år och att 3,11 årstjänster kan användas i annan verksamhet. Vidare kan man läsa att det finns ”risk för att de äldre som idag nyttjar matsalen blir mer isolerade, vilket kan skapa oro och mer behov av insatser” samt att det finns ”risk för att de äldre äter sämre, vilket kan ge sämre hälsotillstånd och därigenom ökat behov av insatser på längre sikt”. Vidare konstateras att förändringen innebär ett hyresbortfall för det helkommunala bostadsbolaget.

Jag vet att Malå kommun måste effektivisera, rationalisera och inom vissa verksamheter skära ner men…….när man gör olika former av konsekvensbeskrivningar så måste enligt min mening en övergripande analys göras. Missar man det så riskerar man att olika verksamheters beslut leder till stora konsekvenser för andra verksamheter.

Dessutom är det iögonenfallande att det bland en mängd konsekvensbeskrivningar (återfinns på Malå kommuns hemsida http://www.mala.se/?id=18777 ) konstateras att arbetet med tjänstemannaorganisationen ej är påbörjad och att ingen konsekvensbedömning finns. Nu har man i och för sig beslutat om att inleda det arbetet men det krävs ingen större analys för att inse att i Malå kommuns besparingsprogram så väntar man med en översyn av överbyggnaden medan man är snabb på åtgärder i den direkta verksamheten.

 

Jag tror att alla inser att besparingar måste ske och att alla kan ha idéer om hur det kan göras. En avgörande fråga är då på vilket sätt som delaktighet och med inflytande sker. Att bli informerad om beslut där upplevelsen är att man inte fått en chans att ”vara med” skapar inget gott.

En stor ödmjuk lyssnande öppenhet behövs för att skapa den delaktighet som kommer att behövas för att göra kommuner som Malå till bra ställen att leva och verka i. Frågorna till oss som arbetar politiskt på lokal nivå är: Törs vi, vill vi, kan vi?

Lennart Gusta(v)sson

Rentjärn, Malå