Motion om återförsäljning av material från Återvinningscentral

Förslag till fullmäktigebeslut

Vänsterpartiet i Malå yrkar att kommunfullmäktige beslutar att ett lokalutrymme tas fram där Malåbor kan lämna in föremål för återanvändning, som ett alternativ till att kasta ner dem i containers. Föremålen ska då kunna lagas vid behov och sedan återanvändas/säljas till allmänheten.

Motivation

 Allt material som lämnas till Återvinningscentralen kostar kommunen pengar i form av avgift till Bodens sopförbränningsstation eller deponi. Många av de föremål som lämnas till Malå ÅVC är ofta i bra skick och kan återanvändas/säljas.

Vänsterpartiet i Malå föreslår därför att kommunen skapar ett system för återanvändning av inlämnade föremål liknande de som finns i flesta andra kommuner
t ex Kronan i Luleå:

http://www.lulea.se/forinvanare/arbeteochpraktik/praktikochutbildningsplatserforvuxna

/atervinningsmarknad.4.6ebed23a109d954a359800045094.html

och Repris i Piteå:

http://www.pitea.se/repris/

Vänsterpartiet i Malå

 

 

 

Motion om förbud mot trafik med tung lastbil efter Skolgatan

Motion till kommunfullmäktige

2011-12-26
Av Vänsterpartiet

Förbud mot trafik med tung lastbil efter Skolgatan 

Förslag och motivering

Vänsterpartiet har noterat att trafik med tung lastbil efter Skolgatan till och från östra industriområdet förekommer rikligt och regelbundet, vilket strider mot kommunens intensioner att styra den till Mörttjärnvägen eller Bågvägen mot nämnda industriområde. Vänsterpartiet anser att denna tunga trafik utgör ett stort riskmoment för skolbarnen och att denna risk måste elimineras snarast. Därför yrkar Vänsterpartiet på införande av förbud mot trafik med tung lastbil från korsningen Storgatan – Skolgatan fram till busstationens norra infart.

Åtgärder vid införande består i uppsättande av förbudsskylt mot trafik med tung lastbil vid korsningen Storgatan – Skolgatan samt i andra riktningen norra infarten till busstationen.
Med hänvisning till busstationens läge behövs att trafik med buss även fortsättningsvis ska vara tillåten.

Vänsterpartiet i Malå

Jan-Anders Perdahl
Åke Wallgren
Lena Kjällgren
Martin Bildström
Britt-Marie Snell Perdahl

Motion till fartbegränsning 30/km efter Skolgatan

Motion till kommunfullmäktige

2011-12-26
Av Vänsterpartiet
F
örlängd sträcka med fartbegränsning 30km/tim efter Skolgatan      

Förslag och motivering

Många barn promenerar eller cyklar efter Skolgatan till och från skolan varför Vänsterpartiet yrkar på förlängd fartbegränsning 30 km/tim fram till korsningen Skolgatan – Gruvvägen. Förlängningen är också gynnsam för Malå GeoScience AB och SGU som har lokaler på båda sidor av Skolgatan.

Vänsterpartiet vill också permanent slopa tidsintervallen gällande fartbegränsningen eftersom denna enbart är förvillande. Den tidsskillnad som bilisten förlorar på sträckan beroende grund av den förlängda fartbegränsningen måste betraktas som försumbar.

Åtgärder vid införande består i framflyttning av skylt 30 km/tim till korsningen Skolgatan – Gruvvägen.

Vänsterpartiet i Malå

Jan-Anders Perdahl
Åke Wallgren
Lena Kjällgren
Martin Bildström
Britt-Marie Snell Perdahl

Motion om parboendegaranti

 

Motion till Malå kommunfullmäktige

2011-04-06
Av Vänsterpartiet

Införande av parboendegaranti i Malå kommun

Förslag till fullmäktigebeslut
Vänsterpartiet i Malå yrkar att kommunfullmäktige beslutar att införa garanti för parboende i Malå.

Motivering
Att tvingas leva åtskilda efter att ha delat allt under ett liv innebär naturligtvis en stor påfrestning, inte minst genom den oro som det vållar att inte få vara nära den som är sjuk.

Ett fortsatt liv tillsammans kan ge många äldre en ökad trygghet och livskvalitet, men innebär även att den anhörige kan vara en resurs och underlätta personalens arbete genom sin närvaro.

En del orkar inte bo tillsammans men de som så önskar ska ha rätt till det och inte vara beroende av ansvarig tjänstemans välvillighet.

Vänsterpartiet har under flera år drivit kravet på att äldre personer skall kunna välja när och hur stöd och hjälp skall ges.  Det handlar om verkligt inflytande till skillnad från den marknadsanpassning och privatisering regeringen kallar valfrihet.

Hittills har äldreomsorgen i Malå beviljat parboende till de som så önskat och det är bra och det innebär att införande av garantin inte blir någon merkostnad för kommunen.

Vänsterpartiet i Malå

Jan-Anders Perdahl                  Åke Wallgren                               Britt-Marie Snell-Perdahl

Martin Bildström                      Lena Kjällgren

Inlandets och glesbygdens framtid

Motion till distriktskonferensen inlämnad av 
Rolf Carlsson Vänsterpartiet Skellefteå och Åke  Wallgren Vänsterpartiet Malå
  
Många kommuner och landsting brottas med stora ekonomiska problem , detta gör i allra högsta grad inlandskommunerna i vårt län.
  Ett flertal orsaker har spelat in ,varför det ekonomiska utrymmet blivit allt sämre.
  Det stora problemet är befolkningsminskningen , som har skett under en femtioårs period.
  Jo inlandets utflyttning började redan på femtiotalet, men har under några perioder bromsats upp (t.ex. vattenkraftsutbyggnad, skogs och sågverksnäringen , gruvdrift och den offentliga sektorns utbyggnad.  Inlandet har en allt för skev befolkningskurva, med en allt äldre befolkning, och en ungdomsgeneration som flyttar ut från regionen. Inlandskommuner lägger ned skolor och bygger äldreboende, och en allt sämre service för medborgarna samtidigt lägger staten på kommunerna reformer som inte är till fullo finansierade. Läs mer