(V)i fanns med på Malå vintermarknad 12-13 februari

Med ett nytt exemplar av lokalbladet Vänsterhänt i Malå för utdelning,
flygblad mm deltog Vänsterpartiet med ett bord på Malå vintermarknad.
Liksom föregående år fanns vi inne på Malåborg och denna gång med en mycket strategiskt bra plats vid ingången till stora salen. På bordet fanns också en bärbar dator med vilken vi kunde visa besökarna vår nya hemsida.
Till skillnad från föregående år var upplevelsen att besökarna var mer
nyfikna på oss och piggare på diskussion. Det börjar märkas att det är
valår.

Jobb åt alla
Visst är det ganska märkligt egentligen. Vi lever i ett super modernt samhälle som
faktiskt är rikare än någonsin och samtidigt kan inte alla människor få ett jobb.
Det finns ju så mycket som skulle behöva göras och samtidigt går människor
sysslolösa. Vi vill ändra på det.

Satsa på välfärden
Det behövs fler lärare i skolan så att dina barn kan lära sig mer. Det behövs mer
personal i äldre omsorgen så att du inte behöver vara orolig när mormor börjar
bli skröplig. I ett sådant samhälle kan alla känna sig tryggare. Vi tycker att det är
viktigare än skattesänkningar. Vad tycker du?

Klimat & miljö
De flesta verkar förstå att hotet mot klimatet är helt avgörande för oss alla. Visst
vore det bättre om fler tog bussen istället för bilen? I alla fall där det går. Vi tycker
att man ska bygga ut kollektivtrafiken och att det ska vara gratis att åka den. Det
vore väl bra? Dessutom måste vindkraften byggas ut och det måste satsas på
andra miljö vänliga energikällor.

Jämställdhet & rättvisa

Genom att satsa på skolan, äldre omsorgen och miljön skapar vi en massa
viktiga jobb. Men det finns fler saker vi kan göra. Om Sverige blir mer jämställt
och rättvist skapas också fler jobb. För tänk efter lite nu. Om en rik gubbe får
en hundralapp till i månaden så går han knappast och köper mer falukorv. Han
använder pengarna till att spara och spekulera. Om vi däremot ger pengarna till
någon som inte har det så fett, då kommer hon, för det är ofta en hon, ha råd att gå
till frisören, gå till tandläkaren och köpa falukorv till ungarna. Och då skapas det
nya jobb! Bra va?

Förtroendevaldas pension (PBF)
Redan –04 lämnade jag in en motion som blev godkänd av fullmäktige –05, men
sedan har inget hänt och det kan tänkas att det beror på att de tjänstemän som
jobbar på kommunen har fullt upp med det dagliga och inte hinner bereda alla
motioner. Jag ska försöka ge en förklaring till vad min motion gick ut på för flera
har säkert glömt vad detta med kommunalrådspensionerna handlade om.

Vänsterpartiet i Malå vill inte och kan inte ta från kommunalråden (ordf i
kommunstyrelsen) de rättigheter som alla svenska medborgare har då det
gäller sjuklön, sjukpension eller ålderspension. Att förslaget skulle strida mot
kommunallagen är helt befängt. Istället är det så att på det glada 60-talet då
denna fallskärm inrättades ändrades lagen så att kommunerna fick möjlighet
att ge kommunalråden extra pension. Kommunallagen säger samtidigt att alla i
kommunen ska behandlas lika. Samma lag finns om att kunna ge riksdagsmän
mer pension än andra, men den kan V i Malå inte göra någonting åt.

Med den extra pension som S tillsammans med Fp så hårdnackat har försvarat
räcker det med att jobba som kommunalråd i 12 år och hinna bli 50 år, så har
man fast inkomst tills man är 65 år på minst 19 000 kr/månad (beräknat på ks
ordf lön 2003). Känner man sig då så pigg att man inte vill ta ålderspension så
kan man få visstidspensionen förlängd tills man är 67 år, vilket ger betydligt
högre ålderspension. Om man är under 50 år kan man få avgångsvederlag i upp
till 5 år. Som socialister är vi i V för att alla ska ha lika rättigheter. Då ska inte ett
högavlönat kommunalråd specialbehandlas med förmåner som en annan anställd
inte ens kan drömma om.

Får man betalt för att säga upp sig och sluta jobba så kallar vi det fallskärm.
Vi förstår inte varför man ska visa mer aktning och empati över ett f.d.
kommunalråd än över en som t.ex. jobbar i omsorgen. Man kan undra vilka
arbetare ”arbetarpartiet S” tillsammans med Fp värnar om? Uppenbarligen är det
inte personal tillhörande LO kollektivet som ska ha gagn av specialförmåner som
dessa.

Vid kontakt med kommunförbundet sa experten på PBF–avtalet Anders Mellberg
att visstidspension och avgångsvederlag utan tvekan en fallskärm och att det inte
behöver ta många timmar att skriva om avtalet, kostnaden kan inte bli stor.
Vi måste börja någonstans för att få bort dessa orättfärdiga fallskärmar som folk
är så oändligt trötta på att höra talas om. Här har vi ett lysande tillfälle att bli först
i Sverige med att göra någonting positivt åt detta hån mot allmänheten.

Åke Wallgren

Stärk Kommunfullmäktige och få mer insyn
Kommunfullmäktige är enda platsen för Malåbor att få insyn hur kommunen
sköts därför är jag bekymrad över att fullmäktigesammanträdena blir alltmer
slätstrukna ofta utan politisk debatt. Största anledningen är att de flesta ärenden
som kommer upp till diskussion och beslut är av formell natur. Naturligtvis
kommer viktiga ärenden upp men de är relativt få.

Alltför många viktiga ärenden behandlas enbart på Kommunstyrelsens
sammanträden med motivering att det delegerats till Kommunstyrelsen.
Industrihuset är ett bra exempel:

Kommunalfullmäktige tog beslut den 27/3 2007 om att bygga ett nytt
industrihus under vissa förutsättningar. Beslutet löd ”Kommunfullmäktige
godkänner uppförandet av ett nytt industrihus en ligt inlämnad och godkänd
lokaliseringsansökan hos NUTEK.”. Ursprungligen var det Socialdemokraterna
som lämnade in ansökan för att snabbt bygga om ett nytt bolag ville etablera sig i
Malå.

Efter det har inget ärende rörande industrihuset kommit till Kommunfullmäktige
för beslut trots att industrihuset blev större än ansökt, blev 50% dyrare och
specialbyggt för ett redan i Malå befi ntligt bolag (nämndes inte KF sammanträdet
den 27/3).

Det var nära att ett ärende kom upp den 16/6 2008 när MENI ville få utökat
byggnadskreditiv (kortfristigt lån) från 15 till 20 miljoner kronor men det togs
ur dagordningen med motivering att KS redan tagit beslutet. Varför gjorde
fullmäktiges ordförande Stellan Wänstedt det? Jo, Malålistan och Borgarna ville
inte ha en offentlig debatt om industrihuset.

För demokratins skull så vill jag att Kommunfullmäktige ska besluta om fl er
ärenden och inte överlåta det mesta till Kommunstyrelsen. För oss politiker är det
ganska tröstlöst att diskutera ärenden på Kommunstyrelsen med varandra utan att
press och åhörare är närvarande. Besluten är ofta kortfattade och innehåller inget
om debatten som förekommit.

Jan-Anders Perdahl

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *