Vänsterhänt i Malå

Skolan i Adak blir kvar?
Var finns fler arbetstillfällen i Malå?
Industrihuset

Adakskolan fick nådetid . . . eller?
Adakskolans framtid behandlades vid kommunfullmäktiges möte
den 18 maj. Där fanns tre yrkanden. Socialdemokraterna ville
snarast möjligt slå två plankor i kors över dess portar och flytta
samtliga elever till Malå.

Vi i Vänsterpartiet såg och ser fortfarande Adakskolan som en
kraftfull resurs värd att bevara i sin nuvarande form och det var
också vårt yrkande.

Malålistan i sin tur, vilka inledningsvis förordat nedläggning, girade
något inför den opinion och debatt som föregått beslutet. Giren
bestod i ett yrkande som kan kallas nedläggning light enligt den
så kallade Åmselemodellen. En modell som innebär att elever från
årskurs 3 – 6 bussas till Malå och de yngsta blir kvar i Adak. Efter
att Väntepartiets egna yrkande röstats ned valde vi att ge vårt stöd
till Malålistans yrkande i den avslutande voteringen, vilket också
innebar att den vann slutlig majoritet.

Vänsterpartiet ville till varje pris undvika total nedläggning och
det lyckades även om vi är långt ifrån nöjda med slutresultatet,
beroende på att vi vill ha utveckling och inte avveckling. Vi är
övertygade om att fortsatt drift av såväl låg och mellanstadie i Adak
kommer att gynna orten och kan i förlängningen medföra inflyttning
till byn vilket gynnar kommunen i sin helhet. Det kan också i en inte
alltför avlägsen framtid bli aktuellt med återupptagen gruvdrift i Adak
området och finns det då en fungerande skola kan byn komma att
växa kraftfullt.

Det av många framförda argumenten att en liten skola kvalitativt
inte håller måttet och att barnen sociala kompetens riskerar att
bli lidande känns konstruerade i syfte att misskreditera skolans
fortlevnad.

Bevisligen gynnar det inlärningen att i unga år vistas i en hemtam
och lugn miljö där även risken att utsättas för mobbning är mindre
än i den stora skolan.

Adakskolan kan också fungera som resurs för elever med behov
av särskilt stöd. Här kan den lilla skolan under en tid vara vad som
behövs för att vända utvecklingen i positiv riktning.

Vänsterpartiet kommer ånyo att ta strid för Adakskolan om det visar
sig att Åmselemodellen endast är menad som en kort nådetid.

Martin Bildström
 
Var finns fler arbetstillfällen i dagens Malå?

Det finns ett nästan oändligt behov av arbetskraft i omsorgen av
våra äldsta och yngsta. Alla som vill arbeta inom äldreomsorgen
eller barnomsorgen borde beredas arbete inom den. Skolan behöver
också fler lärare och assistenter.

Hur ska vi finansiera detta?

Varje ny arbetsplats betalar 23,15% i skatt till kommunen (dessutom
ytterligare 10,50% till Landstinget) och kommunen slipper betala ut
socialbidrag.

Tänkvärt är att nedskärningar på 1 miljon leder till minskade
skatteintäkter på minst 231 500 kronor.

Inom den privata sektorn behövs också fler arbetare, främst inom
hantverksyrken som målare, rörmokare, mattläggare m.m. Malås
problem är att få arbeten utförda eftersom våra hantverkare har
för mycket jobb. Här kan kommunen ge bidrag till praktikplatser.
Kommunen borde även ge administrativt stöd så att enmans eller
fåmansbolag vågar anställa fler arbetare.

Malås problem är att vi har för få arbetsplatser, främst för våra
ungdomar. Att i praktiken ha anställningsstopp inom kommunala
sektorn är förödande för Malås framtid. Därför måste alla våra
resurser gå till att skapa nya arbetsplatser.

Jan-Anders Perdahl
 
Industrihuset
På papperet var det ett enigt Kommunalfullmäktige som tog beslut
den 27/3 2007 om att bygga ett nytt industrihus. Beslutet löd
”Kommunfullmäktige godkänner uppförandet av ett nytt industrihus
en¬ligt inlämnad och godkänd lokaliseringsansökan hos NUTEK.”.
Den inlämnade ansökan var på 15.3 miljoner kronor.

Avsikten med beslutet var att MENI skulle ha haft allting klart så att
man snabbt kunde bygga ett nytt industrihus om ett nytt företag ville
etablera sig i Malå. Detta kunde Vänsterpartiet acceptera.

Vad som skett efter detta har Vänsterpartiet hela tiden varit starkt
kritiskt emot.

MENI har på eget bevåg förändrat förutsättningarna:
– Industrihuset specialbyggdes åt redan befintliga Malåföretag
– Industrihuset kostar mer än 15.3 miljoner (troligen cirka 23
miljoner).

Eftersom MENI inte har egna pengar sparade och inte är
kreditvärdig (ingen bank vill låna pengar åt bolaget) så måste
kommunen ta nya lån för MENI:s räkning. MENI är redan skyldig 30
miljoner åt kommunen och hade inte ens råd att amortera vad man
skulle för 2008.

Malålistan och Borgarna har efter beslutet den 27/3 2007
sett till att inga ärenden om industrihuset kommit till beslut i
Kommunfullmäktige. Bästa exemplet är från den 16/6 2008 när
ärendet om att MENI ville få utökat byggnadskreditiv (kortfristigt
lån) till 20 miljoner kronor togs ur dagordningen med motivering
att KS redan tagit beslutet. Största anledningen var att Malålistan
och Borgarna inte ville ha en offentlig debatt om industrihuset. I
det läget med ett 5 miljoner dyrare bygge så är det klart att KF som
ansvarig ska ta yttersta beslutet.

Konsekvenserna av dessa fördyringar blir troligen att kommunen
måste gå in med minst 1 miljon årligen till MENI. Malå kommer
troligen inte ha råd att bygga ny sim- och sporthall som man så
desperat behöver.

Jan-Anders Perdahl

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *